Volg ons op twitter Volg ons op facebook Maak direct een afspraak

Een woning huren

Binnen de IJmond wordt samengewerkt op het gebied van de woonruimteverdeling. Sinds 1 april 2003 worden de beschikbare huurwoningen in Heemskerk, Beverwijk en Velsen toegewezen aan de hand van het zogenaamde optiemodel. Via de website www.ijmondwoning.nl kunt u zich laten registreren en opties nemen voor de woning(en) van uw voorkeur. Indien u niet beschikt over internet dan kunt u ook terecht bij WOONopMAAT, Jan Ligthartstraat 5, 1965 BE in Heemskerk of bel naar 0251-203020.

Voor het nemen van opties op woningen onder de huurtoeslaggrens (onder € 710,- per maand, prijspeil 2017) moet u aan bepaalde passendheids- en  inkomenscriteria voldoen. Voor woningen in die prijsklasse is het mogelijk huurtoeslag te krijgen als uw inkomen in een bepaalde verhouding tot de huurprijs staat.     
Voor het aanvragen van urgentie voor het verkrijgen van een huurwoning kunt u de regels lezen in de Huisvestingsverordening en in de Beleidsregel woonurgentie.

Meer informatie en de hoogte van de grensbedragen kunt u lezen in de huisvestingsvergunning en de Huisvestingsverordening.

Tijdelijke verhuur van woonruimte

Wanneer u uw woning tijdelijk wilt verhuren dan kan dat onder voorwaarden op basis van artikel 15 van de Leegstandswet. De huurovereenkomst kan dan, zonder dat de huurder een beroep kan doen op huurbescherming, worden opgezegd in geval u de woning weer beschikbaar moet hebben, bijvoorbeeld voor verkoop.

Wettelijke bepalingen

Wij toetsen uw vergunningaanvraag aan de Leegstandwet. De belangrijkste punten daaruit zijn:

 • de woning moet bestemd zijn voor de verkoop;
 • u moet zelf bewoner zijn geweest van de woning;
 • u moet bij de gemeente waarin de woning staat een vergunning aanvragen;
 • per woning wordt een vergunning verstrekt voor een periode van vijf jaar;
 • per 1 juli 2013 is dit tevens de maximale termijn. De vergunning kan niet worden verlengd;
 • u mag meer dan één keer een vergunning aanvragen, op voorwaarde dat tussen beide aanvragen minimaal 5 jaar zit, waarin voor de woning geen vergunning voor tijdelijke verhuur gold;
 • reeds vóór 1 juli 2013 verleende vergunningen voor woonruimte kunnen niet meer verlengd worden. Voor deze verleende vergunningen is per 1 juli 2013 de nieuwe vergunningtermijn van vijf jaar van kracht. De vergunninghouder kan wel aan de gemeente vragen om schriftelijk te bevestigen dat de vergunning voor 5 jaar geldt vanaf het moment van uitgifte. De gemeente geeft daarin ook de einddatum van de vergunning aan;
 • uw hypotheekverstrekker moet u toestemming geven om uw woning tijdelijk te verhuren. Heeft u NHG (Nationale Hypotheek Garantie) voor uw woning? Dan moet u ook toestemming hebben van de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen.

Wettelijke bepalingen huurovereenkomst (artikel 16)

Nadat de vergunning is verleend, sluit u met de tijdelijk huurder een huurovereenkomst af. De huurovereenkomst moet voldoen aan een aantal punten:

 • de huurovereenkomst moet schriftelijk worden aangegaan;
 • de huurder dient te voldoen aan de huisvestingsvoorwaarden (zie huisvestingsvergunning);
 • in de huurovereenkomst moet staan dat de verhuur plaatsvindt op grond van de Leegstandwet. Ook moeten de duur van de vergunning en de huurprijs in de huurovereenkomst staan;
 • de huurovereenkomst duurt minimaal 6 maanden;
 • de opzegtermijnen moeten in de huurovereenkomst staan. De huurder heeft een opzegtermijn van maximaal één maand. De verhuurder heeft een opzegtermijn van minimaal drie maanden. De huurder en de verhuurder moeten schriftelijk opzeggen;
  Is de vergunning niet meer geldig? Dan eindigt altijd de huurovereenkomst, tenzij het gebruik van de woning met goedvinden van de verhuurder wordt voortgezet. Dan is er sprake van een reguliere huurovereenkomst.

contact
Maerten van Heemskerckplein 1
1964 EZ Heemskerk
Postbus 1
1960 AA Heemskerk
telefoon: 14 0251
e-mail: post@heemskerk.nl

openingstijden