Subsidie aanvragen / vaststellen

De gemeente subsidieert activiteiten van organisaties en verenigingen in het kader van haar sociaal en maatschappelijk beleid. De procedure van de aanvraag en voorwaarden zijn vastgelegd in de Algemene subsidieverordening en in de Beleidsregels subsidie. Voor subsidies voor monumenten geldt een afzonderlijke regeling.

Nadere informatie subsidie

Als u meer wilt weten over het aanvragen van subsidie dan kunt u de algemene regels vinden in de Algemene subsidieverordening. Daarnaast zijn er specifieke regels voor de subsidies voor: 

Gemeentelijke subsidies

Soorten subsidie

 • Eenmalige subsidie
  Uiterlijk acht weken voor aanvang van de activiteit aanvragen.
 • Jaarlijkse subsidie
  Vóór 1 oktober van het jaar voorafgaande aan het subsidiejaar (het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft) aanvragen.
 • Meerjaarlijkse subsidie
  Aanvragen vóór 1 juni van het jaar voorafgaande aan het eerste (subsidie)jaar van de jaren waarop de aanvraag betrekking heeft. Deze subsidie kan worden aangevraagd voor de jaren vanaf 2022 door grotere organisaties.

Voorwaarden

In de Algemene subsidieverordening en de Beleidsregels subsidie staat beschreven voor wie, wat en onder welke voorwaarden het mogelijk is om voor subsidie in aanmerking te komen. Uw subsidieaanvraag moet in ieder geval voldoen aan de onderstaande uitgangspunten:

 • Er wordt alleen subsidie verstrekt voor activiteiten.
 • De activiteiten moeten gericht zijn op (het welzijn) van de bewoners van de gemeente Heemskerk.
 • De activiteiten kunnen uitsluitend gesubsidieerd worden als zij aansluiten op het al vastgestelde gemeentelijke beleid, de subsidieverordening en vastgestelde beleidsregels.

Stap 1: Voorbereiding aanvraag

Om de aanvraag te kunnen doen heeft u het volgende nodig:

 • Is het een aanvraag voor Sport, Cultuur of Zorg en welzijn? Kijk op deze pagina’s wat u voor de aanvraag moet regelen.
 • Een duidelijk beeld van de activiteit(en) en het te realiseren (maatschappelijke) doel.
 • De periode waarin de activiteit(en) gaan plaatsvinden.
 • De activiteitenbegroting (gespecificeerd overzicht van inkomsten en uitgaven verbonden aan de betreffende activiteit(en)).
 • Het financieel jaarverslag of de jaarrekening van het voorgaande jaar.
 • Het aangevraagde subsidiebedrag.

Stap 2: Aanvragen / vaststellen

De aanvraag en/of laten vaststellen van een subsidie kan (uitsluitend) online. De persoon die namens de organisatie of vereniging een subsidie aanvraagt of een verzoek tot vaststelling doet, gebruikt hiervoor zijn/haar DigiD inlogcode.

Afhankelijk van de hoogte van het aangevraagde subsidiebedrag en het soort subsidie (eenmalige of jaarlijks) leidt het aanvraagformulier u door de keuzes heen.
Houd er rekening mee dat u alle benodigde documenten bij voorkeur ook digitaal beschikbaar heeft voor de aanvraag (Word, Excel of PDF formaat). En anders door een scan of een digitale foto te maken van de documenten.

Subsidie aanvragen / vaststellen (DigiD)

Staat de activiteit waarvoor u subsidie wilt vragen er niet bij?

Als u subsidie wilt aanvragen voor activiteiten waarvoor (nog) geen afzonderlijke subsidieregeling van toepassing is, dan geldt in ieder geval de Algemene subsidieverordening 2020. Vragen hierover mailt u naar subsidiehelpdesk@heemskerk.nl Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Beslistermijn

Het college beslist op een aanvraag voor een eenmalige subsidie binnen acht weken na ontvangst van de volledige aanvraag. Als het college hiertoe regels heeft opgesteld, beslist het college acht weken gerekend vanaf de uiterste indieningstermijn voor het aanvragen van de subsidie. Voor een jaarlijkse of meerjaarlijkse subsidie beslist het college op een aanvraag uiterlijk vóór 31 december van het jaar waarin de aanvraag is ingediend.

Overzicht van toegekende subsidies

Meer informatie over de 4 subsidies