Volg ons op twitter Volg ons op facebook Maak direct een afspraak

Bekendmakingen

Alle officiële bekendmakingen (ook wel gemeentebladen genaamd) van de gemeente Heemskerk zijn hieronder na te lezen. De bekendmakingen zijn onderverdeeld in categorieën om u te helpen bij het vinden van de juiste publicatie.
Aanbestedingen zijn op een aparte pagina ondergebracht.

E-mailservice

Als u actief geïnformeerd wilt worden over besluiten van de gemeente dan kunt u zich ook aanmelden voor de e-mailservice bekendmakingen. Inschrijven kan per categorie waardoor u informatie op maat ontvangt. Ga naar de categorie van uw keuze en klik op het e-mail icoon met de rode tekst Abonneren. Vervolgens klikt u op aanmelden en vult uw e-mailadres in.
Afhankelijk van de categorie of categorieën waarvoor u zich aanmeldt, ontvangt u een e-mail met de nieuwe bekendmakingen van de betreffende categorie.

Deze website wordt sinds 6 november 2013 gearchiveerd. Iedere dag wordt er een kopie gemaakt van de website zoals hij op dat moment online staat. U kunt via de website archief Heemskerk vorige versies van de site terugkijken. Zo kunt u zien welke informatie op een door u gekozen moment op Heemskerk.nl stond.

Sub-elementen
Type & Soort
aanwijzingsbesluit
apv vergunning > aanvragen vergunning activiteit openbare weg
apv vergunning > overige
apv vergunning > verleende vergunning activiteit openbare weg
belastingbesluit
bestemmingsplan > aanvraag ontheffing
bestemmingsplan > ontwerpbestemmingsplan
bestemmingsplan > vaststelling en geen zienswijzen
bestemmingsplan > vaststelling en zienswijzen
collectevergunning
drank- en horecavergunning > aanvraag drank- en horecavergunning
drank- en horecavergunning > verlenen drank- en horecavergunning
evenementenvergunning
geluidsvergunning
gemeenschappelijke regelingen
gemeentelijke informatiepagina
inspraak
loterijvergunning
milieu-informatie
omgevingsvergunning > aanvraag omgevingsvergunning
omgevingsvergunning > bekendmaking welstandsvergadering
omgevingsvergunning > geweigerde omgevingsvergunning
omgevingsvergunning > ingetrokken omgevingsvergunning
omgevingsvergunning > ter inzage omgevingsvergunning
omgevingsvergunning > verleende omgevingsvergunning
omgevingsvergunning > verleende omgevingsvergunning afd 3.4 AWB
omgevingsvergunning > verleende vergunning
omgevingsvergunning > verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
openingstijden
optochtvergunning
overig
rectificatie
register kinderopvang
standplaatsvergunning > aanvraag standplaatsvergunning
standplaatsvergunning > opzeggen standplaatsvergunning
standplaatsvergunning > verleende standplaatsvergunning
terrasvergunning
uitschrijving conform Wet basisregistratie personen
verkeersbesluit > verkeersbesluit
verordeningen en beleidsregels

contact
Maerten van Heemskerckplein 1
1964 EZ Heemskerk
Postbus 1
1960 AA Heemskerk
telefoon: 14 0251
e-mail: post@heemskerk.nl

openingstijden

Bezwaar maken
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken. U stuurt het bezwaarschrift per brief en richt dit aan het bevoegde orgaan (burgemeester en wethouders of de burgemeester) dat het besluit heeft genomen. Met uw DigiD inlogcode kunt u ook bezwaar maken via deze website. Een bezwaar kan niet per e-mail worden ingediend.

Het bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de datum van verzending;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (of een kopie van het besluit meesturen);
  • de reden(en) van het bezwaar;
  • de handtekening van de indiener.

Tijdens de bezwaarschriftprocedure kunt u, als onverwijlde spoed, gelet op de belangen, dat vereist om een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR in Haarlem of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.