Volg ons op twitter Volg ons op facebook Maak direct een afspraak
Gemeentehuis in Heemskerk

Gemeentehuis in Heemskerk

College zorgt voor solide financiële basis

donderdag, 18 mei 2017

door: Webredacteur

Het college presenteert de Voorjaarsnota 2017 en het Jaarverslag/-rekening 2016. Met de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar in het vooruitzicht zijn dit de laatste versies van deze twee documenten die het college in de huidige bestuursperiode aan de gemeenteraad aanbiedt. De belangrijkste doelstelling van het college is gerealiseerd. Er ligt een begroting die voor de komende jaren financieel op orde is en waarvoor de lasten voor de burger niet extra hoeven te worden verhoogd.

Dit is natuurlijk niet de enige doelstelling die is gerealiseerd. Anderen zijn bijvoorbeeld de instelling van de Bedrijveninvesteringszone (BIZ), de impuls die is gegeven aan de economische ontwikkeling van onze gemeente, vaststelling van het regionale Water- en Rioleringsplan 2017-2021 en natuurlijk de transitie binnen het Sociaal domein. Deze transitie is de afgelopen jaren een groot project geweest. De verplichte extra taken zijn op goede en sociale wijze ingevuld. Daarbij heeft de besteding van de middelen op een correcte wijze plaatsgevonden. Een goed uitgangspunt voor de komende jaren.

In de Voorjaarsnota 2017 wordt naar het heden en de toekomst gekeken. Beoordeeld wordt hoe het tot nu toe gaat met de uitvoering van de Begroting 2017 waarbij wordt gerapporteerd over afwijkingen.
Het saldo van de afwijkingen in 2017 bedraagt € 995.000 positief. Op basis van dit bedrag kan het negatief saldo van de Najaarsnota 2016 worden opgeheven en leidt tot een positief financieel beeld voor de komende jaren oplopend tot circa € 1,5 miljoen in 2021.

De afgelopen jaren is voor ruim een miljoen op de ambtelijke organisatie bezuinigd. Met het oog op deze forse bezuiniging en omdat het college het niet verantwoord acht om hierop nog meer te bezuinigen, wordt de raad voorgesteld van verdergaande bezuinigingen af te zien.

Jaarrekening 2016

Aan het einde van ieder jaar legt het college verantwoording af aan de raad over de uitvoering van de begroting en de besteding van de financiële middelen. Dit wordt vastgelegd in het jaarverslag en de jaarrekening. Uit de jaarrekening blijkt dat 2016 wordt afgesloten met een positief saldo van € 2,1 miljoen. Dat het college zorgvuldig met de financiën is omgegaan en zich daarbij aan de regels en voorschriften heeft gehouden, blijkt uit de goedkeuring die de accountant aan de Jaarrekening 2016 heeft gegeven.

Solide basis

Uit het bovenstaande blijkt dat het college is geslaagd om voor 2018, het jaar waarin de nieuwe gemeenteraad wordt gekozen, en de daaropvolgende jaren een gezonde en solide financiële basis voor de toekomst achter te laten.

De gemeenteraad behandelt de Voorjaarsnota 2017 in haar vergadering van 29 juni en 5 juli aanstaande. Het Jaarverslag en de -rekening 2016 wordt op 6 juli behandeld. Deze openbare vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis en starten om 20.00 uur.

contact
Maerten van Heemskerckplein 1
1964 EZ Heemskerk
Postbus 1
1960 AA Heemskerk
telefoon: 14 0251
e-mail: post@heemskerk.nl

openingstijden