Omgevingsvergunning aanvragen

Voor sommige activiteiten heeft u een omgevingsvergunning nodig. Dit kan voor het kappen van een boom zijn, brandveiligheid, een inrit/uitweg, monumenten et cetera. Via deze check van het Omgevingsloket kunt u nagaan of er echt een vergunning nodig is. Op deze pagina vindt u waar u onder andere een omgevingsvergunning voor kunt aanvragen. Kijk ook of uw plan past in het bestemmingsplan via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Meer informatie kunt u opvragen bij de team Vergunningen, Toezicht, Handhaving & Veiligheid via 14 0251.

Omgevingsloket

Een boom kappen

U moet voor het kappen van een boom een omgevingsvergunning bij het Omgevingsloket aanvragen als deze als waardevolle boom is opgenomen op de (digitale) groene kaart. Op de groene kaart staan alle waardevolle bomen die Heemskerk rijk is. De gemeente heeft criteria opgesteld om te bepalen wanneer een boom waardevol is. Bekijk de regels voor de groene kaart op Overheid.nl (bij beleidsregel groene kaart). 

Als de boom (of bomen) die u wilt kappen niet op de kaart en/of lijst voorkomt, kunt u zonder vergunning kappen, mits u voldoet aan de Wet natuurbescherming. Voor bomen van de gemeente, op terreinen van PWN/provincie, WOONopMAAT en kerken is altijd toestemming van de eigenaar noodzakelijk.

De toetsingscriteria voor het kappen, eventuele herplantplicht en bijzondere ontheffingsvoorschriften zijn opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De gemeente kan u verplichten om een nieuwe boom terug te planten (herplantplicht).

Monumenten

Als u een monument gaat restaureren, verbouwen of onderhouden, moet u waarschijnlijk een omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket. Voor de monumentenlijst Heemskerk, monumenten beleid of subsidie verwijzen wij u naar de pagina monumenten.

Inrit/uitweg

Voor het aanleggen en of veranderen van een inrit of uitweg heeft u in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig. De uitzonderingen waarvoor geen vergunning nodig is, zijn opgenomen in de Algemene plaatselijke verordening. De kosten voor aanleg van de in en uitrit worden in rekening gebracht bij de aanvrager. Deze kosten staan los van de legeskosten voor de omgevingsvergunning. Aandachtspunten:

 • U moet (als u dat zelf niet bent) toestemming hebben van de eigenaar van het terrein.
 • De aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt beoordeeld aan de hand van een aantal criteria en wordt slechts geweigerd:
  • ter voorkoming van gevaar voor het verkeer op de weg.
  • als de uitweg zonder noodzaak ten koste gaat van een openbare parkeerplaats of openbaar groen.
  • als er sprake is van een uitweg van een perceel dat al door een andere uitweg wordt ontsloten, en de aanleg van deze tweede uitweg ten koste gaat van een openbare parkeerplaats of het openbaar groen.

Bedrijf starten: milieu, afval, geluid en grond

Wanneer u een nieuw bedrijf begint, of een bestaand bedrijf verandert, krijgt u te maken met regels op het gebied van afval, energie, geluid, bodem en veiligheid. Mogelijk moet u bij het opstarten van uw bedrijf een melding indienen of een omgevingsvergunning milieu aanvragen bij het Omgevingsloket.

Vóórdat u een omgevingsvergunning aanvraagt, moet u weten of het bedrijf een type A, B of C is. Hiervoor kunt u contact opnement met: branche-organisatie, Omgevingdienst IJmond of het Activiteitenbesluit Internet Module.

Brandveiligheid hotels, kinderdagverblijven etc.

U moet een omgevingsvergunning via het Omgevingsloket aanvragen voor brandveilig gebruik van bouwwerken die nachtverblijf bieden aan meer dan tien personen, of dagverblijf aan meer dan tien personen jonger dan twaalf jaar of met een lichamelijke of verstandelijke handicap. Het gaat bijvoorbeeld om ziekenhuizen, kinderdagverblijven, basisscholen of hotels.

Voor het gebruik van bepaalde gebouwen kunt u volstaan met het doen van alleen een gebruiksmelding. Het gaat om situaties waarbij verblijf wordt geboden aan meer dan vijftig personen. Het gaat bijvoorbeeld om middelbare scholen, kantoren, restaurants, sportaccommodaties, winkelcentra en supermarkten.

Reclame bevestigen aan een gebouw of bord

Wilt u reclame maken op een onroerende of roerende zaak? Zoals reclame op of aan een huis, gebouw, bedrijf, voorwerp vast in de grond (onroerende zaken), hek of bord los op de grond (roerende zaken)? Dan moet u zich aan een aantal regels houden en mogelijk een omgevingsvergunning via het Omgevingsloket aanvragen. De uitzonderingen waarvoor geen vergunning nodig is, zijn opgenomen in de Algemene plaatselijke verordening (art 4:15 APV). De gemeente laat geen reclame toe die:

 • Ontsierend is voor het dorpsbeeld of afbreuk doet aan de kwaliteit van de openbare ruimte.
 • De veiligheid van het verkeer in gevaar brengt.
 • Onevenredige overlast veroorzaakt voor de omgeving.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een vooroverleg of een omgevingsvergunning worden leges geheven. De actuele hoogte van de leges staat in de legesverordening van de gemeente. De totale kosten zijn afhankelijk van het aantal onderdelen waarvoor u een omgevingsvergunning aanvraagt.
Buiten de algemene leges moet u ook rekening houden met kosten voor de toetsing op Welstand (pdf, 94 KB).

Bekijk de welstandsnota