Mantelzorgwoningen en regels vergunningsvrij bouwen

Onder voorwaarden is het mogelijk om in het achtererfgebied van een woning een tijdelijke mantelzorgwoning te plaatsen. Ook is het mogelijk een aanbouw, uitbouw of vrijstaand bijgebouw, eventueel vergunningsvrij, te verbouwen tot tijdelijke mantelzorgwoning. De tijdelijke mantelwoning heeft een ondergeschikt karakter aan de hoofdwoning en staat ook ten dienste van de hoofdwoning. Informatie kunt u vinden op deze website

Hieronder een paar belangrijke punten:

Wanneer is er sprake van mantelzorg

In het kader van het besluit omgevingsrecht betekent mantelzorg: intensieve zorg of ondersteuning, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende, ten behoeve van zelfredzaamheid of participatie, rechtstreeks voortvloeiend uit een tussen personen bestaande sociale relatie, die de gebruikelijke hulp van huisgenoten voor elkaar overstijgt, en waarvan de behoefte met een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere door de gemeente aangewezen sociaal-medisch adviseur kan worden aangetoond;

Het is dus mogelijk, eventueel vergunningsvrij, een tijdelijke mantelzorgwoning te realiseren als u aan deze voorwaarde voldoet. De verantwoordelijkheid of u aan deze eis voldoet ligt in eerste instantie bij u zelf. De gemeente kan achteraf controleren of sprake is van mantelzorg.

Wat verstaan we onder huisvesting in verband met mantelzorg

huisvesting in of bij een woning van één huishouden van maximaal twee personen, van wie ten minste één persoon mantelzorg verleent aan of ontvangt van een bewoner van de woning.

Waar kan de tijdelijke mantelzorgwoning worden geplaatst en wat kan ik bouwen

Hiervoor verwijzen wij u naar de landelijke informatie op de website van de rijksoverheid.

Andere regels bij verplaatsbare unit buiten de bebouwde kom

Buiten de bebouwde kom gelden afwijkende regels als de mantelzorg plaatsvindt in een verplaatsbare mantelzorgunit. Deze unit telt dan niet mee in de oppervlakte van vergunningvrij te bouwen aanbouwen, uitbouwen of bijgebouwen. Dan kunt u toch zonder vergunning een unit plaatsen. De unit moet voldoen aan de volgende eisen:

  • een oppervlakte van maximaal 100 m2,
  • moet in zijn geheel of in delen verplaatsbaar zijn,
  • mag maar uit een woonlaag bestaan,
  • moet geplaatst worden in het achtererf van de bestaande woning. Het achtererf moet ook als zodanig zijn ingericht.

Let op! Het is niet mogelijk om een mantelzorgwoning op agrarische gronden te plaatsen buiten het in het bestemmingsplan opgenomen bouwvlak. Het bestemmingsplan kan u terugvinden op www.ruimtelijkeplannen.n.

Wat als de mantelzorg stopt

Als de mantelzorg stopt  moet u de huisvesting voor mantelzorg ook stoppen. Heeft u een tijdelijke mantelzorgunit geplaatst dan moet deze verwijderd worden. Heeft u een bestaand bijgebouw verbouwd tot mantelzorgwoning dan moet  u de voorzieningen die het gebruik als zelfstandige woning mogelijk maken verwijderen. Denk daarbij aan een keuken en/of badkamer. Dit is niet noodzakelijk als de mantelzorgwoning zich in het hoofdgebouw bevond. Het is niet toegestaan het (bij)gebouw waar de mantelzorgwoning in plaats vond vervolgens als zelfstandige woonruimte te verhuren.

In sommige gevallen is het mogelijk om bij het stoppen van de mantelzorg de mantelzorgwoning anders te gebruiken. Bijvoorbeeld als een Bed & Breakfast. Als dit mogelijk is dan hoeft u de voorzieningen zoals keuken en /of badkamer ook niet te verwijderen. Of dit mogelijk is en wat daar misschien voor nodig is, kunt u bekijken in het bestemmingsplan via www.ruimtelijkeplannen.nl