Volg ons op twitter Volg ons op facebook Maak direct een afspraak
Gemeentehuis Heemskerk
Gemeentehuis Heemskerk
Gemeentehuis Heemskerk
Gemeentehuis Heemskerk

Wat doet uw gemeentebestuur?

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente Heemskerk. De gemeenteraad controleert het college en zet de grote lijnen uit. Ambtenaren adviseren het bestuur en zien toe op de uitvoering en naleving van diens besluiten. Maar wie is wie, en wie doet nu precies wat? Wat zijn de gemeentelijke taken, hoe voeren 'ze' die uit en hoe is al dat werk georganiseerd?
Voor antwoord op vele vragen over het bestuurlijke proces is dit het goede deel van de website. Ook als het gaat om schema's van vergaderingen van de raad en de raadscommissies, agenda's, vergaderstukken, besluiten, verslagen en zelfs notulen.
Bent u meer geïnteresseerd in beleid en beleidsplannen? Dan vindt u hier het programma van het college, de begroting, de meerjarenbegroting, jaarrekeningen en tal van beleidsstukken.
Ten slotte maken we hier inzichtelijk hoe de ambtelijke organisatie is ingericht om het gemeentebestuur zo goed mogelijk te ondersteunen.

Wat is de gemeente?

Met de gemeente komt u op allerlei manieren in aanraking. Om de vier jaar bij de verkiezingen voor de raad, wekelijks als het vuil wordt opgehaald, om een vergunning aan te vragen voor de bouw van een dakkapel, bij de verlenging van uw paspoort of rijbewijs of bij de aangifte van de geboorte van een kind.

De gemeente is, na het rijk en de provincie, de kleinste zelfstandige bestuurseenheid in het Nederlandse staatsbestel. Er zijn ruim 400 gemeenten. In al die Nederlandse gemeenten wordt een aantal landelijke regels, bij voorbeeld ten aanzien van uitkeringen, op een zelfde manier toegepast. En het paspoort moet er in alle gemeenten hetzelfde uitzien. Toch zijn er wel degelijk grote verschillen tussen de ene en de andere gemeente. Een grote stad, waar veel mensen dicht op elkaar wonen, kent andere problemen en voert een ander beleid dan een plattelandsgemeente. Ambtenaren, gemeenteraadsleden, wethouders en burgemeester zijn er samen verantwoordelijk voor dat de zaken in de gemeente goed lopen.

Verschillen tussen gemeenten worden ook veroorzaakt door andere voorkeuren van de bevolking. Kiest men in de ene gemeente voor de uitbouw van een theater, in een naburige gemeente wil men het geld liever besteden aan de verhoging van de leefbaarheid in de oude wijken. Het maken van die keuzes is de voornaamste taak van het gemeentebestuur. Als inwoner van een gemeente heeft u er rechtstreeks invloed op. Niet alleen bij de raadsverkiezingen, maar ook tussentijds zijn er mogelijkheden om uw stem te laten horen.

Wat doet de gemeente? Taken, werkterreinen

Gemeenten en dus ook de gemeente Heemskerk krijgen hun geld voor meer dan 90 procent van het rijk. Een deel van de inkomsten komt uit het zogenoemde Gemeentefonds, een fonds waarin het rijk jaarlijks een deel van de belastingopbrengst stopt en verdeelt over de gemeenten. Deze inkomsten mag de gemeente naar eigen inzicht besteden. Hoeveel een gemeente krijgt is afhankelijk van het aantal inwoners en plaatselijke omstandigheden. Daarnaast mag een gemeente zelf belasting heffen. De onroerende-zaakbelasting die voor woningen en bedrijfspanden geldt is de belangrijkste bron van eigen inkomsten. Andere bronnen van inkomsten zijn de toeristenbelasting, de hondenbelasting. De hoogte van de belastingen wordt door de gemeenteraad vastgesteld. Dat gebeurt ook met de vaststelling van de tarieven die de gemeente aan de burgers vraagt voor bepaalde diensten, zoals leges, reinigingsrechten.

Een van de belangrijkste taken van de gemeente is de zorg voor voldoende woonruimte. Om de aanleg van nieuwe woonwijken mogelijk te maken en de ontwikkelingen in bestaande wijken en het buitengebied in de hand te houden maakt het gemeentebestuur structuurplannen en bestemmingsplannen. Voor de inwoners van de gemeente zijn bestemmingsplannen van groot belang. Daarin ligt vast wat er met de grond mag gebeuren. Mag u een schuur bij uw huis bouwen, kunt u een klein bedrijfje aan huis beginnen? Allemaal zaken die in het bestemmingsplan vastliggen.

Een ander belangrijk werkterrein voor de gemeente is het verkeer. De gemeente maakt plannen voor een goede doorstroming van het verkeer. De raad besluit over de aanleg van wegen, parkeerterreinen, woonerven, voetgangerstunnels, fietspaden.

Dankzij de Wet milieubeheer heeft de gemeente invloed op het milieu. Vervuilende bedrijven kunnen uit woonwijken worden geweerd, de milieupolitie kan optreden tegen mensen die op onjuiste wijze groot vuil aanbieden of gevaarlijke stoffen afvoeren.

De gemeente heeft een verscheidenheid aan taken op onderwijsgebied. De raad bestuurt het plaatselijk openbaar onderwijs. Ook voor het bijzonder onderwijs draagt ze de zorg voor voldoende schoolruimte. De ambtenaren die toezien op naleving van de Leerplichtwet zijn in dienst van de gemeente.

In toenemende mate vormen zaken als gezondheidszorg, welzijn, cultuur, sport en recreatie het werkterrein van de gemeente. De verruiming van de naschoolse opvang, het zijn allemaal zaken waarover de gemeenteraad besluiten neemt.
Al geruime tijd hevelt het rijk taken en bevoegdheden over naar de gemeenten. Deze decentralisatie moet gemeenten meer armslag en verantwoordelijkheden geven. Werden voorheen subsidies vanuit een ministerie aan plaatselijke instellingen verstrekt, tegenwoordig hebben gemeenten een zeer belangrijke vinger in de pap als het gaat om toewijzing van het geld. Aan de andere kant zijn er natuurlijk ook terreinen waar de gemeente zich niet mee bemoeit. Zo is het gemeenten niet toegestaan om een eigen buitenlands beleid te voeren. Ook de omvang en inzet van het defensieapparaat behoren niet tot de gemeentelijke taken.

contact
Maerten van Heemskerckplein 1
1964 EZ Heemskerk
Postbus 1
1960 AA Heemskerk
telefoon: 14 0251
e-mail: post@heemskerk.nl

openingstijden