Volg ons op twitter Volg ons op facebook Maak direct een afspraak

Belastingen, (gemeentelijk) bezwaar

Wanneer u het niet eens bent met de WOZ-beschikking of de aanslag, kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslag/beschikkingsbiljet bezwaar maken.

De gemeente doet haar best de WOZ-waarde zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Als u van mening bent dat de gemeente een fout heeft gemaakt kunt u dit eenvoudig via een bezwaarschrift aan de gemeente kenbaar maken. Een taxatierapport hoeft niet te worden opgemaakt en meegezonden.

Wanneer kunt u een kostenvergoeding krijgen?

Zijn wij het (gedeeltelijk) eens met uw bezwaar? En hebben wij onrechtmatig gehandeld bij het opleggen van de aanslag? Dan kunt u een kostenvergoeding krijgen. Vraag hier wel om vóórdat op uw bezwaar is beslist. Degene die bezwaar maakt (u of een gemachtigde), kan daar in het bezwaar om verzoeken. De vergoeding geldt alleen voor beroepsmatig verleende bijstand.

Uitstel van betaling?

Het indienen van een bezwaarschrift schort de verplichting tot tijdige betaling van de aanslag niet automatisch op. Als u uitstel van betaling wenst dan dient u dat aan te geven. Uitstel wordt verleend voor maximaal het bedrag dat wordt bestreden. Het niet bestreden bedrag dient tijdig te worden betaald.

In beroep tegen de uitspraak

Heeft u een bezwaarschrift ingediend en bent u het niet eens met de uitspraak van de gemeente dan staat het u uiteraard vrij om tegen de uitspraak in beroep te gaan.

Bezwarenafhandeling WOZ - No cure No pay

In de loop der jaren zijn er steeds vaker bureaus en makelaars die zich opwerpen als belangenbehartiger voor de burger bij de bezwarenafhandeling Wet Waardering onroerende zaken (Woz).
Argumenten zoals: "Woz-waarde te hoog? Wij maken gratis bezwaar voor u!" worden aangehaald om hen kosteloos (no cure no pay) in te schakelen voor het indienen van een bezwaarschrift. Het klinkt mooi, maar hoe werkt het nu eigenlijk?
Het is belangrijk om te weten dat deze bureaus voor zaken waarbij het bezwaar is toegekend en de waarde is gewijzigd, de volgende bij wet vastgestelde kostenvergoeding van de gemeente krijgen:

 • vergoeding voor het indienen bezwaarschrift € 246,00
 • vergoeding voor het bijwonen hoorzitting € 246,00
 • vergoeding voor het indienen taxatierapport € 242,00
 • totale vergoeding aan bureau/makelaar € 734,00

In de praktijk komt het erop neer dat als in een bezwarenprocedure in 2017 de waarde van een woning met € 10.000,00 wordt aangepast, dit een vermindering van de aanslag oplevert van € 11,40. Het bureau krijgt vervolgens voor zijn werkzaamheden een bedrag van € 246,00 tot € 734,00 op de rekening bijgeschreven.

De door de gemeente verstrekte kostenvergoedingen worden meegenomen in de tariefbepaling van de onroerende zaakbelastingen voor het navolgende belastingjaar. Uiteindelijk worden alle belastingbetalers met deze nieuwe belastingtarieven geconfronteerd.

Een bezwaarschrift kunt u digitaal indienen. Daarvoor is op de gemeentelijke website een bezwaarformulier beschikbaar dat u kunt gebruiken met behulp van DigiD. Het gebruik van DigiD is noodzakelijk in verband met de vereiste ondertekening van het bezwaarschrift.

Schriftelijk bezwaar

Heeft u geen DigiD of bent u ondernemer, dan kunt u schriftelijk bezwaar indienen. Uit uw bezwaar moet blijken tegen welke aanslag uw bezwaar is gericht. Vermeldt u dus altijd het aanslagnummer, het belastingjaar en de belastingsoort. U dient het bezwaarschrift ook te voorzien van een duidelijke motivatie. Uit het bezwaarschrift moet blijken waarom de aanslag naar uw mening niet juist is. Indien mogelijk voegt u bewijs toe ter onderbouwing van uw standpunt. Vergeet niet uw bezwaarschrift te ondertekenen.

Uw bezwaarschrift kunt u richten aan de heffingsambtenaar, bureau Financieel administratieve zaken, postbus 1, 1960 AA Heemskerk. Als u iemand machtigt om voor u bezwaar te maken, stuur dan een door u ondertekende machtiging mee.

Aanvraagformulier

 • Als u inlogt met DigiD vult het webformulier automatisch een aantal bekende persoonsgegevens in zoals uw BSN en adres. Deze gegevens zijn niet te wijzigen om misbruik te voorkomen. Anders zou iemand anders bijvoorbeeld op uw naam een aanvraag kunnen indienen.
  Mocht u merken dat er verkeerde gegevens in het formulier verschijnen, controleer dan op www.mijnoverheid.nl welke gegevens er over u bekend zijn of neem contact op met de gemeente over uw vermelding in de basisregistratie personen (BRP).

 • Als u inlogt met DigiD haalt het webformulier automatisch een aantal bekende persoonsgegevens op zoals uw BSN en adres. Dit kan om verschillende redenen mis gaan:

  • De verbinding met DigiD is verbroken of niet beschikbaar (bijvoorbeeld door een storing of vanwege werkzaamheden);
  • U gebruikt DigiD Machtigen en de machtiging die is ingesteld voldoet niet voor de betreffende aanvraag (bijvoorbeeld u heeft alleen een machtiging voor belastingaangifte);
  • Uw DigiD is geblokkeerd of het wachtwoord is onjuist.

  Om uzelf ervan te verzekeren dat het niet aan uw DigiD ligt, is het goed om naar www.digid.nl te gaan voor eventuele storingsberichten of om in te loggen op Mijn DigiD.
  Het wijzigen van uw wachtwoord kan in sommige gevallen ook de oplossing zijn.

 • DigiD is een elektronische handtekening waarmee u een aanvraag ondertekent of toegang krijgt tot persoonlijke informatie in een online portaal zoals www.mijnoverheid.nl. DigiD staat gelijk aan de natte handtekening die u onder een fysiek aanvraagformulier zou moeten zetten.

  Door een aanvraag met uw DigiD inlogcode in te vullen, maakt u zich bekend en kan een aantal gegevens zoals uw burgerservicenummer (BSN), uw naam, adres en woonplaats automatisch worden opgevraagd. Deze zijn namelijk al bekend bij de gemeente / de overheid. Zodoende hoeft u alleen nog informatie in te vullen/aan te leveren die de gemeente nog niet van u heeft, maar die wel van belang is voor uw aanvraag.

 • De gemeente raadt mensen zonder computer, scanner of internet aan om eerst in uw omgeving (bij familie, vrienden, kennissen of buren) aan te kloppen voor hulp. Mocht dat niet lukken, zijn in het gemeentehuis en bij de bibliotheek computers aanwezig waar u (eventueel met hulp) een online aanvraag kan doen. U kunt tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis / de bibliotheek terecht.

  Als u hulp nodig heeft bij het doen van uw aanvraag, kunt u hiervoor een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 14 0251.

 • In alle webformulieren van de gemeente zijn verschillende velden verplicht. Deze velden moeten allemaal ingevuld worden om naar de volgende stap te kunnen of het formulier uiteindelijk te verzenden. De verplichte velden zijn herkenbaar aan een sterretje (*) bij de vraag en (geel) gekleurde achtergrond.
  Als u een verplichte vraag niet beantwoordt of een antwoord geeft wat niet correct is, verschijnt er een rood kader om het betreffende veld met een toelichting er onder.
  Bijvoorbeeld als u een e-mailadres of IBAN-nummer invult, mogen er geen spaties in het betreffende veld staan.

  Controleer voor de volledigheid alle verplichte velden als u ergens in het formulier vastloopt. Dit geldt ook voor het toevoegen van bijlagen, wat mogelijk verplicht is.

  Mocht u dan nog steeds niet verder komen, neem dan contact op met de gemeente via het algemene telefoonnummer 14 0251.

 • Als u de melding 'Er is een fout opgetreden met het versturen van data' heeft gekregen, is uw aanvraag niet verzonden. De oorzaak kan zijn dat uw sessie van DigiD verlopen is. Dit gebeurt vaker bij lange aanvragen waarvoor allerlei bijlagen overlegd moeten worden.
  De aanvraag moet dan helaas opnieuw worden gedaan.

 • Nee, het is niet mogelijk om een online aanvraag met DigiD tussentijds op te slaan of later verder te gaan. Dit heeft te maken met de houdbaarheid (het verlopen) van de DigiD sessie. De sessie is actief zolang u bezig bent met de aanvraag en u actief blijft klikken of invullen.
  Als u wegloopt tijdens het invullen van de aanvraag, kan de sessie verlopen zijn als u terugkomt.

 • Bij aanvragen is het soms verplicht om bijlagen toe te voegen. De limiet voor bestanden is ingesteld om 10 Mb. Controleer of de bijlagen bij elkaar dit quotum niet overstijgen. Mochten uw bijlagen samen of individueel te groot zijn, probeer dan de bestanden te verkleinen of maak een nieuwe scan / foto van de documenten.

  Verkleinen

  • Als u een scanner gebruikt, probeer dan de scanresolutie van het apparaat te verlagen of kies een ander bestandsformaat (bijvoorbeeld JPG of GIF).
  • Als u een digitale foto heeft gemaakt, probeer dan de afbeelding te verkleinen met een fotoprogramma. Of pas de instellingen van uw camera / telefoon aan en maak de foto opnieuw met een lagere resolutie of grootte.
 • Ja, de gemeente vermindert automatisch de aanslag voor gemeentelijke belastingen (met uitzondering van de onroerende zaakbelasting) als u naar een andere gemeente verhuist. Het teveel betaalde bedrag wordt teruggestort.

 • Als u voor een automatisch incasso aan de gemeente een rekeningnummer heeft doorgegeven, kunt u deze op verschillende manieren wijzigen:

  • via deze website een machtigingsformulier downloaden;
  • via het webformulier op deze site een machtigingsformulier aanvragen (per post toegestuurd);
  • via een brief gericht aan de gemeente.
   Vermeld in de brief duidelijk uw naam, het huidige rekeningnummer, het nieuwe rekeningnummer en waarvoor het rekeningnummer in gebruik is. Zorg dat u de brief ondertekent.
 • Ja, u kunt via de gemeente een verzoek indienen voor een ontheffing van de rioolheffing. Dat kan als de belastingplicht in de loop van het jaar is beëindigd. De belastingplicht is gekoppeld aan het gebruik dat u maakt van een pand.

 • Precariobelasting is een belasting voor het gebruik van gemeentegrond. Enkele voorbeelden zijn het plaatsen van een reclamebord op de openbare weg of het uitstallen/plaatsen van goederen op openbare gemeentegrond.

 • Ja, u kunt binnen zes weken na dagtekening bezwaar aantekenen tegen uw belastingaanslag. Het bezwaarschrift dient u te motiveren. Meer informatie over bezwaar maken leest u binnen het onderdeel belastingen op deze website.

 • Als u in Heemskerk overnacht in een hotel, jeugdherberg, camping of vakantiewoning kan bij de verblijfskosten toeristenbelasting in rekening worden gebracht. In de belastingverordening van de gemeente staat de actuele hoogte van de toeristenbelasting.

 • Ja, u kunt de gemeente machtigen om automatisch de verschuldigde gemeentelijke belastingen van uw rekening af te schrijven. U kunt een machtigingsformulier aanvragen bij de gemeente.

 • Bij een automatisch incasso wordt de verschuldigde belasting in tien termijnen afgeschreven. Dit gebeurt aan het einde van de maand en vanaf een maand na dagtekening van de aanslag.

 • Ja, dit is mogelijk tot de invordering uit handen is gegeven aan de belastingdeurwaarder. Het moment van indienen van de machtiging is bepalend voor het aantal termijnen.

 • Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Als u vragen heeft kunt u bellen met 0900-9112112 (9.00-12.00 uur en 14.00-16.00 uur) of kijk voor meer informatie op de website www.hhnk.nl.

 • Nee, dit is niet mogelijk. Die bedragen zijn vastgesteld door de gemeente. Het taxatieverslag dient ter onderbouwing van de vastgestelde WOZ-waarde van uw woning.

 • Nee, de betalingsplicht vervalt niet. Het indienen van een bezwaarschrift schort de verplichting tot tijdige betaling van de aanslag niet automatisch op. Als u uitstel van betaling wenst dan dient u dat schriftelijk aan te geven. Uitstel wordt verleend voor maximaal het bedrag dat wordt bestreden. Het niet bestreden bedrag dient tijdig te worden betaald.

Bijgewerkt: 28-07-2017

Contact

centrale balie

Maerten van Heemskerckplein 1
1964 EZ Heemskerk

post@heemskerk.nl
14 0251

De centrale balie is geopend van maandag tot en met woensdag van 9.00 tot 17.00 uur, donderdag van 9.00 tot 20.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.
Vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten voor publiek.
De gemeente werkt volledig op afspraak. Maak online, of telefonisch (14 0251) een afspraak.

Zie ook