Volg ons op twitter Volg ons op facebook Maak direct een afspraak

Bijstand, uitkering levensonderhoud

Heeft u geen werk? Een te laag inkomen (of weinig spaargeld) samen met uw eventuele partner? Dan komt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een bijstandsuitkering.

Om in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering, dient u ten minste te voldoen aan de onderstaande voorwaarden:

 • u verblijft rechtmatig in Nederland;
 • u woont in Heemskerk en staat ingeschreven in de Basisregistratie personen;
 • u bent 18 jaar of ouder en heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt;
 • uw inkomen is lager dan de van toepassing zijnde bijstandsnorm;
 • u heeft onvoldoende inkomen of eigen vermogen;
 • u heeft geen recht op een andere (voldoende) uitkering of voorziening;

 • u doet al het mogelijke om weer zelf in uw levensonderhoud te voorzien. U bent verplicht te solliciteren. Individuele uitzonderingen zijn mogelijk;
 • werk dat u aankunt, moet u aannemen;
 • u bent verplicht deel te nemen aan activiteiten die u helpen werk te vinden. Bijvoorbeeld: een cursus solliciteren, werkervaring opdoen of een inburgeringsprogramma. Daarvoor bestaan trajecten en IJmond Werkt! kan u eventueel begeleiden bij het volgen van een traject;
 • voor jongeren tot 27 jaar geldt de scholingsverplichting.

U geeft alle informatie die nodig is. U meldt wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden meteen zoals wijzigingen in uw woon-, gezins-, inkomsten-, vermogens- en werksituatie.

Procedureverloop

Bureau Werk, inkomen en zorg van de gemeente beoordeeld het recht op een uitkering. U krijgt van de gemeente binnen acht weken na de aanvraagdatum de beslissing toegezonden.

Inspanningsverplichting

Bij gemeente Heemskerk geldt een aantal inspanningsverplichtingen. Deze kunnen verschillen afhankelijk van uw leeftijd. Lees voor uw situatie de aanvullende informatie onder de gerelateerde vragen.

Ondersteuning van de gemeente

De gemeente biedt ondersteuning bij het vinden van werk. Wanneer blijkt dat u recht heeft op een bijstandsuitkering komt u in aanmerking voor een re-integratietraject bij IJmond Werkt!. Krijgt u een re-integratietraject aangeboden? Dan bent u verplicht daarvan gebruik te maken.

Vaststelling uitkering: vermogen en inkomen

Om vast te stellen of u recht heeft op een bijstandsuitkering, wordt gekeken hoe hoog uw eventuele inkomen is. Ook wordt gekeken hoe groot uw vermogen is. Vermogen is de waarde van uw spaargeld en bezittingen (zoals sieraden, antiek, aandelen, levensverzekering en uw eigen woning in Nederland of het buitenland) min uw schulden.

Hoogte van de uitkering

De participatiewet kent landelijke normbedragen voor personen van 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd, voor personen vanaf de pensioengerechtigde leeftijd, voor gehuwden of ongehuwd samenwonenden, alleenstaande ouders en alleenstaanden. Voor enkele speciale groepen gelden aparte normbedragen. Ook is sinds 1 januari 2015 de kostendelersnorm van toepassing.

Voorschot

Heeft u een aanvraag voor een bijstandsuitkering ingediend en wacht u op de beslissing? Dan kunt u in sommige gevallen een voorschot krijgen. Bijvoorbeeld als u geen geld heeft om van te leven tot de eerste betaling. Het voorschot is lager dan de uitkering. Een voorschot moet u altijd terugbetalen, ook als uw aanvraag wordt afgewezen. Krijgt u wel een bijstandsuitkering, dan wordt het voorschotbedrag hierop ingehouden. Als u al een bijstandsuitkering ontvangt, kunt u geen voorschot krijgen. Jongeren tot 27 jaar hebben gedurende de wachttijd van 28 dagen geen recht op een voorschot.

Korting op de uitkering

Belangrijk om te weten is dat:

 • u zich altijd dient te houden aan de gemaakte afspraken;
 • u volledige en juiste informatie dient te verstrekken;
 • u veranderingen in uw situatie altijd tijdig dient door te geven.

Doet u dit niet dan krijgt u te maken met de Fraudewet en kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering.

Onderzoek

U kunt als uitkeringsgerechtigde te maken krijgen met een onderzoek. Zo’n onderzoek vindt periodiek plaats. Bij het vermoeden van fraude vindt er altijd een heronderzoek plaats. U bent verplicht hieraan mee te werken.

Het aanvragen van een bijstandsuitkering doet u online via de website www.werk.nl met behulp van uw persoonlijke DigiD inlogcode. Als u nog geen DigiD inlogcode heeft, kunt u die aanvragen op de website www.digid.nl. Het duurt enkele dagen voordat u uw DigiD ontvangt.
Zodra u uw DigiD heeft ontvangen, schrijft u zich zo snel mogelijk in voor werk bij het UWV en u vraagt vervolgens uw bijstandsuitkering aan.

Heeft u geen computer of beschikking over internet, dan kunt u bij IJmond Werkt! terecht voor vragen en ondersteuning; op het Stationsplein 48a in Beverwijk of telefonisch via 0251-279000.

Heeft u een partner waarmee u samenwoont? Dan vraagt u samen een bijstandsuitkering aan. U én uw partner moeten dan allebei ingeschreven staan bij het UWV.

Aanvraagformulier

 • Ja, dat kan. Lees eerst de algemene voorwaarden en als u meent hieraan te voldoen, dan kunt u een aanvraag indienen.
  Neem voor meer informatie contact op met de gemeente via het algemene telefoonnummer 14 0251.

 • Wie een bijstandsuitkering heeft, heeft meestal ook een verplichting om zich in te spannen werk te vinden. Dit betekent dat u zelf zoveel mogelijk moet doen om weer aan werk te komen of om actief mee te doen in de samenleving. Deze verplichting is niet nieuw. Het staat al langer in de Wet werk en bijstand (Wwb). Maar in de Participatiewet is het uitgebreider beschreven. Als u zich niet aan uw verplichtingen houdt, krijgt u vanaf 2015 te maken met strengere maatregelen.
  Afhankelijk van uw leeftijd kunnen andere inspanningsverplichtingen gelden.

 • Ja, alle mensen met een bijstandsuitkering moeten de inspanningsverplichting nakomen. U moet er 'naar vermogen' alles aan doen om werk te vinden of te behouden. De gemeente gaat daarom na wat u kunt doen om werk te zoeken. De gemeente kan u ondersteuning bieden bij het vinden van werk via onder andere IJmond Werkt!. U bent verplicht om gebruik te maken van de geboden voorzieningen.

 • Als u een eigen bedrijf heeft en om financiële redenen in de problemen komt/zit, kunt u eventueel in aanmerking komen voor een besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Bent u een oudere zelfstandige (ouder dan 55 jaar) en heeft u onvoldoende inkomsten uit uw bedrijf of beroep? Dan kunt u in aanmerking komen voor een uitkering volgens de Wet inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ).

  Hiervoor kunt u het best contact opnemen met de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Haarlem. Dit kan via het telefoonnummer 023-5114200 of stuur een e-mail naar bbz-ioaz@haarlem.nl.
  Mocht u in aanmerking komen voor Bbz wordt u doorverwezen naar de gemeente Heemskerk.

 • Hoe meer volwassen personen in één huis wonen, hoe lager de bijstandsuitkering per uitkeringsgerechtigde wordt. In onderstaande tabel ziet u de hoogte van de bijstandsuitkering in percentages per soort huishouden. Hierbij staat 100% voor de bijstandsuitkering voor gehuwden en samenwonenden. Gehuwden en samenwonenden krijgen een bijstandsuitkering van 100%. Een éénpersoonshuishouden krijgt daar 70% van.

  Kostendelersnorm
  HuishoudenBijstandsnorm per persoonTotale bijstandsnorm als alle personen bijstand ontvangen
  Eénpersoonshuishouden70%70%
  Tweepersoonshuishouden50%100%
  Driepersoonshuishouden43,33%130%
  Vierpersoonshuishouden40%160%
  Vijfpersoonshuishouden38%190%

  Bij een huishouden met vier volwassen personen krijgt elke persoon, die recht heeft op een bijstandsuitkering, een uitkering van maximaal 40% van de gehuwdennorm. Bovenstaande tabel stopt bij een huishouden met vijf personen, maar de kostendelersnorm geldt ook voor huishoudens met nog meer personen.

 • Als alleenstaande ouder krijgt u vanaf 2015 bovenop uw kindgebonden budget een zogenaamde alleenstaande-ouderkop. Ook gaat het kindgebonden budget voor het eerste en tweede kind én voor kinderen van zestien en zeventien jaar omhoog. Hoe hoog het kindgebonden budget voor u wordt, hangt af van uw (gezins)situatie.
  Ondanks dat u een hoger kindgebonden budget ontvangt, kan het zijn dat uw totale inkomen toch lager uitvalt. In december ontvangt u van de Belastingdienst een brief waarin de hoogte van uw kindgebonden budget bekend wordt gemaakt.

 • Nee, u dient de eerste weken na het indienen van de aanvraag voor een bijstandsuitkering zelfstandig aan de slag te gaan met de inspanningsverplichtingen. Uiteraard staat het u vrij om uw eigen netwerk te raadplegen of om hulp te vragen. Na deze eerste weken komt u eventueel in aanmerking voor een re-integratietraject. Hierbij wordt u ondersteund door IJmond Werkt!

  Afhankelijk van uw leeftijd zijn inspanningsverplichtingen en termijnen van toepassing. Kijk voor uw situatie naar de vragen Ik ben jonger dan 27 jaar... en Ik ben ouder dan 26 jaar...

 • Op dit moment bestaan er tien verschillende financiële regelingen voor mensen met kinderen. Van die tien regelingen blijven er vanaf 2015 nog vier over:

  • de kinderbijslag (Sociale Verzekeringsbank);
  • het kindgebonden budget (Belastingdienst);
  • de kinderopvangtoeslag (Belastingdienst/Toeslagen);
  • de inkomensafhankelijke combinatiekorting (Belastingdienst).
 • De gemeente helpt u bij het vinden van werk en bij het vergroten van uw kansen op de arbeidsmarkt. Het is belangrijk dat u naar vermogen meedoet en dat u de kans krijgt om uw talenten te gebruiken. De gemeente biedt u een re-integratietraject aan of u kunt werkervaring opdoen.

  Is voor u een re-integratietraject of werk niet aan de orde? Dan kunt u een tegenprestatie inzetten. U kunt bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of andere belangrijke taken voor de buurt of samenleving doen. Zo kunt u ook meedoen met de samenleving.

 • Ja, bij gemeente Heemskerk geldt een aantal inspanningsverplichtingen in de eerste drie weken vanaf het moment dat u een bijstandsuitkering heeft aangevraagd. Als u 27 jaar of ouder bent, worden de volgende inspanningen van u verwacht in deze drie weken:

  • u heeft een CV opgesteld en/of bijgewerkt tot heden;
  • u activeert uw CV op werk.nl (zichtbaar te maken voor bedrijven);
  • u schrijft zich bij minimaal vier verschillende uitzendbureaus in;
  • u verricht minimaal zes sollicitaties;
  • u heeft de mogelijkheid onderzocht tot het werken van meer uren (wanneer u parttime werkt).

  U wordt binnen drie werkdagen na het indienen van uw aanvraag uitgenodigd voor een groepsvoorlichting waarin u informatie krijgt over de bijstandsuitkering die u heeft aangevraagd, deze bijeenkomsten worden georganiseerd door de klantmanagers van het Intaketeam en medewerkers van IJmond Werkt. Ook worden dan de hierboven beschreven inspanningen beoordeeld. Daarvoor wordt u gevraagd de volgende bewijsstukken mee te nemen:

  • het 'verslag van inspanningen' ingevuld, ondertekend en voorzien van gekopieerde bewijsstukken;
  • u dient de gekopieerde bewijsstukken, zoals aangegeven in het 'overzicht bewijsstukken' te verzamelen en mee te nemen naar de groepsvoorlichting.
   Bij de uitnodigingsbrief voor de groepsvoorlichting wordt het 'verslag van inspanningen' en een 'overzicht bewijsstukken' meegezonden;
  • u dient het rechten- en plichtenformulier ondertekend mee te nemen naar de groepsvoorlichting.

  Wanneer u zonder bericht van verhindering niet verschijnt bij deze groepsvoorlichting of wanneer u niet aan de gestelde verplichtingen heeft voldaan, kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van uw eventuele uitkering en kan er besloten worden om uw aanvraag niet in behandeling te nemen.

 • Ja, maar er gelden hiervoor uitzonderingen. De klantmanager van de gemeente neemt hierover contact met u op.

 • Als u uw verplichtingen en/of afspraken niet nakomt, kan de gemeente een maatregel opleggen. U krijgt dan tijdelijk een lagere uitkering of zelfs helemaal geen uitkering.

 • Wanneer u gegevens die gevraagd worden buiten uw schuld om niet kunt inleveren dan geeft u dit aan tijdens de groepsvoorlichting. De klantmanager van de gemeente zal rekening houden met de situatie en u de tijd geven om de benodigde bewijsstukken te zoeken of aan te vragen.

  De tijd die u gegeven wordt, wordt wel bij de aanvraagtermijn van acht weken opgeteld. Houd er dus rekening mee dat de afhandeltermijn langer duurt.
  Eventueel kunt u een voorschot aanvragen. Hier zitten voorwaarden aan vast. Vraag hiernaar bij uw klantmanager.

 • Bent u jonger dan 27 jaar? Dan moet u na uw aanvraag voor bijstand eerst 28 dagen op zoek naar werk of een opleiding. Pas na die 28 dagen wordt er bepaald of u recht heeft op een bijstandsuitkering. Het is wel belangrijk dat u zich inschrijft bij het UWV via www.werk.nl en een bijstandsuitkering aanvraagt, want hierdoor wordt geregistreerd op welke dag de zoekperiode van 28 dagen voor u ingaat Dit werkt als volgt:

  • U vult in een aanvraag voor bijstand via werk.nl;
  • Werk.nl blokkeert uw aanvraag voor de komende achtentwintig dagen;
  • U wordt verzocht om zich binnen twee werkdagen te melden bij IJmond Werkt!
  • U krijgt voorlichting van IJmond Werkt! over uw rechten en plichten

  Na 28 dagen logt u opnieuw in bij www.werk.nl en dient u uw aanvraag in, deze is nu vrijgegeven.

  Daarnaast geldt voor jongeren tot 27 jaar de scholingsverplichting. Zie voor meer informatie de site van IJmond Werkt!

Participatiewet

Voor iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt, is er vanaf 1 januari 2015 de Participatiewet. De Participatiewet moet ervoor zorgen dat meer mensen, met en zonder beperking, werk vinden bij een gewone werkgever. Deze wet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

Veranderingen Wajong

UWV gaat beoordelen welke huidige Wajongers kunnen werken. Voor Wajongers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, verandert er niets. Zij behouden hun volledige uitkering van UWV. Wajongers mét arbeidsvermogen, ontvangen vanaf 2018 een lagere uitkering: 70% van het wettelijk minimumloon in plaats van 75%.  Voor Jonggehandicapten met arbeidsvermogen die zich na 1 januari 2015 melden, kunnen niet meer naar het UWV voor inkomensondersteuning, maar zijn aangewezen op de gemeente.
Meer informatie over de Wajong is te vinden via:
www.uwv.nl/wajong
www.uwv.nl/vragenwajong 

Veranderingen Wsw

Voor Wsw’ers die een vast dienstverband hadden in 2014 verandert er niets. Zij houden hun baan en hun salaris. Mensen met een Wsw-indicatie die eind 2014 nog op de wachtlijst stonden vallen vanaf 1 januari 2015 onder de Participatiewet.
Meer informatie  over de Wsw is te vinden via: werk.nl van het UWV

Wat betekent de Participatiewet voor werkgevers?

Werkgevers hebben afgesproken dat er tot 2026 jaar 125.000 extra banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit zijn 100.000 banen bij bedrijven en 25.000 banen bij de overheid. Om de werkgever te ondersteunen in het realiseren van deze banen hebben wij in de IJmond een WerkgeversServicepunt (WSP) opgericht. Het WerkgeversServicepunt is gevestigd in het pand van IJmond Werkt! aan het Stationsplein 48a te Beverwijk.

Meer informatie over het WSP bij IJmondWerkt! is te vinden via:
http://www.ijmondwerkt.com/werkgeversservicepunt-ijmond

Bron

Bijgewerkt: 01-08-2017

Contact

centrale balie

Maerten van Heemskerckplein 1
1964 EZ Heemskerk

post@heemskerk.nl
14 0251

De centrale balie is geopend van maandag tot en met woensdag van 9.00 tot 17.00 uur, donderdag van 9.00 tot 20.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.
Vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten voor publiek.
De gemeente werkt volledig op afspraak. Maak online, of telefonisch (14 0251) een afspraak.

Zie ook