Ambities college in Begroting 2019-2022

Het college heeft de Begroting 2019-2022 aan de gemeenteraad aangeboden.
Dit is de eerste begroting die het college aanbiedt na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. De financiële effecten van de bestuurlijke ambities uit het Coalitieakkoord 2018-2022 zijn in deze begroting opgenomen.

Nieuwe koers en ambities

De coalitiepartijen Heemskerk Lokaal, CDA, VVD en D66 hebben het Coalitieakkoord 2018-2022 “Heemskerk zichtbaar beter” opgesteld. Hierin zijn de koers en de bestuurlijke ambities voor de komende vier jaar bepaald. Het nieuw geïnstalleerde college heeft deze ambities nader uitgewerkt in concrete actiepunten. Leidend hierbij zijn de uiteindelijk te realiseren doelen en een meerjarig sluitende begroting. Een al gerealiseerde doelstelling is de beperking van de lastenstijging voor de inwoners tot maximaal het inflatiepercentage.

Greep uit ambities

Ambities die het college voor de komende jaren heeft geformuleerd zijn onder andere:

  • het realiseren van één fysiek toegangsloket voor (ouderen)voorzieningen, dat bereikbaar wordt met een duurzame buurtbus.
  • meer sporten door inwoners. Hiervoor wordt een sport- en (cultuur)pas geïntroduceerd, waarbij als eerste zwemles aan 5/6 jarigen wordt aangeboden. Ook wordt met bewoners samen onderzocht welke toevoegingen aan het openbaar groen mogelijk zijn om individueel sporten te bevorderen.
  • de Jeugdraad wordt een volwaardige gesprekspartner en kan een brug vormen tussen jeugd en gemeente. Tevens wil het college een integraal programma opstellen om kwetsbare jongeren een goede plek in de maatschappij te geven.
  • stimuleren van particuliere eigenbouw, versnellen en intensiveren van  het bestaande bouwprogramma en stimuleren van levensloopbestendige woningbouw.

Financiën

Het college start met een solide basis voor de komende jaren. In de begroting zijn de financiële effecten van de Voorjaarsnota 2018 verwerkt, net als de Meicirculaire 2018 en de actiepunten uit het Coalitieakkoord 2018-2022. Dit leidt uiteindelijk tot een meerjarig sluitende begroting, met uitzondering van het jaar 2019. De gemeenteraad wordt voorgesteld het tekort in 2019 te dekken door een onttrekking aan de Algemene reserve.

Reservepositie

De geraamde reserves op 1 januari 2019 bedragen afgerond € 53 miljoen. Deze reservepositie én de omvang van het weerstandsvermogen geven het college het vertrouwen dat eventuele tegenvallers zonder problemen voor de bedrijfsvoering kunnen worden opgevangen.
De Begroting 2019-2022 is onderaan dit bericht te downloaden en ligt van 12 september tot en met 8 november aanstaande ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis.
De raad behandelt de begroting op 7 november 2018 vanaf 19.30 uur. Op 8 november begint de vergadering om 17.00 uur, waarna er een pauze is van 18.00 tot 20.00 uur. Om 20.00 uur gaat de behandeling van de begroting verder. De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis.