Documenten

Begroting: coalitieakkoord uitvoeren én voorzichtheid nodig

Uit de Voorjaarsnota 2019 blijkt dat het college het coalitieakkoord kan uitvoeren, maar dat er wel voorzichtigheid nodig is.  Financieel is het de komende jaren krap en is er een tekort op de begroting. In 2023 is er weer zicht op een sluitende begroting. De tekorten op de begroting komen doordat de algemene uitkering van het Rijk aan de gemeente lager is geworden. Ook zijn de uitgaven voor het jeugdbeleid flink toegenomen.

Daarnaast zijn in het afgelopen jaar nieuwe voornemens opgenomen en is een nieuwe organisatievisie gepresenteerd. De gemeente is voor een groot deel afhankelijk van de algemene uitkering van het Rijk. De gemeenten krijgen minder geld, omdat het rijk minder heeft uitgegeven dan gepland. Dit brengt veel gemeenten in een onzekere financiële situatie.

Verantwoord om tekort uit reserve te dekken

Het college stelt de raad voor om de incidentele tekorten op de begroting uit de reserve van de gemeente te halen. De reservepositie van de gemeente Heemskerk is zeer goed te noemen. Het is dan ook verantwoord om de incidentele tekorten uit deze vrije ruimte van ongeveer 20 miljoen euro te betalen.

Doorontwikkeling sociaal domein brengt op termijn besparing

Het college stelt dat er met name verder wordt gewerkt aan de transformatie van het sociaal domein. Een betere samenwerking tussen gemeenten en zorgleveranciers moet op termijn een besparing gaan opleveren. Om dit te realiseren moet eerst nog een investering plaatsvinden om deze verbeteringen vorm te geven en op een goede manier uit te voeren.

Uitvoering plannen coalitieakkoord

Op dit moment zijn de plannen uit het coalitieakkoord in onderzoek om te bekijken hoe en wanneer ze uitgevoerd kunnen worden. Gezien de krappe financiële situatie is dat geen gemakkelijke opgave, maar het college ziet voorlopig voldoende mogelijkheden binnen de begroting om de plannen te realiseren (het coalitieakkoord is hier te vinden).

Raad bespreekt  Voorjaarnota 2019 in juli

De Voorjaarnota 2019 ligt vanaf 10 mei 2019 zes weken ter inzage in het gemeentehuis. De nota is ook via www.heemskerk.nl te bekijken. De gemeenteraad behandelt de Voorjaarsnota 2019 in de  vergaderingen van 1 juli en 4 juli 2019. Het Jaarverslag en de jaarrekening 2018 wordt op 4 juli behandeld. Deze openbare vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis en beginnen om 20.00 uur.