Geheimhouding persoonsgegevens

In de basisregistratie personen (de officiƫle benaming voor de Nederlandse bevolkingsadministratie) zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die in de gemeente woonachtig is. Het gaat hierbij niet alleen om adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook om gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, nationaliteit, ouders en kinderen.

Deze gegevens worden veelal automatisch verstrekt aan vele overheidsinstellingen, zoals pensioenfondsen, voor zover dat noodzakelijk is voor hun wettelijke taken. Deze instellingen, die automatisch alle relevante wijzigingen in persoonsgegevens krijgen aangeleverd, baseren hun beslissingen vaak direct op de uit de basisregistratie verkregen informatie. Welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt, wordt bepaald door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Het verstrekken van gegevens voor publiekrechtelijke doeleinden kunt u niet voorkomen, omdat dit verplicht is voorgeschreven. In enkele gevallen kunnen echter ook anderen vragen om de over u beschikbare gegevens in de basisregistratie aan hen te verstrekken. Voor deze verstrekkingen kunt u geheimhouding van uw gegevens verzoeken. Het gaat dan om verstrekkingen aan zogenoemde verplichte derden (zoals een curator of advocaat die een dagvaarding aan uw adres wil uitbrengen), de stichting interkerkelijke ledenadministratie (die voor in beginsel alle kerkgenootschappen in Nederland zorg draagt voor het bijhouden van de ledenadministratie van die kerken) en aan zogenoemde vrije derden (niet commerciƫle instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen of particulieren).

Geheimhouding persoonsgegevens

Bij de gemeente kunt u schriftelijk verzoeken om aan deze instellingen geen gegevens over u uit de basisregistratie te verstrekken. Hiervoor zijn op het gemeentehuis speciale formulieren beschikbaar en u kunt dit ook online melden met uw DigiD-inlogcode. Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt, ontvangt u daarvan een bevestiging.
Wilt u weten aan wie in het afgelopen jaar over u gegevens zijn verstrekt uit de basisregistratie, dan kunt u daarvan schriftelijk een overzicht opvragen bij de gemeente. Binnen enkele weken krijgt u dat overzicht dan kosteloos thuisgestuurd.

Het is van groot belang dat de over u in de basisregistratie opgenomen gegevens juist en actueel zijn. Twijfelt u daaraan, neem dan contact op met team Informatie & Dienstverlening van de gemeente. Over uw rechten en verplichtingen in het kader van de basisregistratie is een folder beschikbaar. Deze folder kunt u verkrijgen bij de centrale balie van het gemeentehuis.

Met uw DigiD-inlogcode kunt u ook op de website www.mijnoverheid.nl een aantal gegevens raadplegen die van u bekend zijn bij organisaties zoals de gemeente, het kadaster, UWV en RDW.