Documenten

Heemskerk financieel gezond houden

Een infographic van de begroting 2021
Een infographic van de begroting 2021

Het college zet in op het financieel gezond houden van Heemskerk. Met het vaststellen van de meerjarenbegroting 2021-2024 laat het college zien dat het op het goede spoor zit met een meerjarig structureel sluitende begroting. Tegelijkertijd heeft het coronavirus en de bestrijding ervan een grote impact op de economie. Naast extra inzet van handhavers is nu al een stijgende trend in het aantal uitkeringsgerechtigden te zien.

Ons re-integratiebedrijf IJmond Werkt! zal in 2021 dan ook te maken krijgen met een grotere toestroom van cliënten waarbij de werkgelegenheid meer dan gemiddeld onder druk staat. Want onder andere in de ‘maak-industrie’ wordt de grootste teruggang in werkgelegenheid voorspeld. Dit vraagt om een andere aanpak van het re-integratie vraagstuk.  Gelukkig ontstaan er aan de andere kant ook nieuwe kansen in deze corona periode. Het thuiswerken blijkt veel positieve effecten te hebben op mobiliteit, milieu en de digitalisering van (samen)werken.

College stelt verhoging van de OZB opnieuw voor aan de raad

Het college stelde in mei 2020 voor aan de raad om de OZB (onroerende zaak belasting) te verhogen. De raad besloot toen om deze discussie door te schuiven naar de behandeling van de meerjarenbegroting. Het college stelt dus nu opnieuw een verhoging van de OZB voor aan de raad. Wethouder Marieke van Dijk: “Het college beseft heel goed dat dit een lastige discussie is. Toch is een buffer echt nodig. Er is de komende jaren ongeveer 22 miljoen euro nodig om te kunnen investeren in schoolgebouwen en de vervanging van riolering te kunnen betalen. De buffer is ook nodig om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen. Verhoging van de OZB zorgt ervoor dat er de komende jaren voldoende geld is om tegenvallers op te vangen, Heemskerk zelfstandig te laten blijven én nieuw beleid te realiseren.”

Ruime algemene reserve en meer dan 1 miljoen euro positief saldo in 2024

Op de organisatie is flink bezuinigd om de begroting sluitend te krijgen. Desondanks sluit in 2021 de begroting nog met een tekort van € 3,774 miljoen. In 2024 is dit tekort weggewerkt en sluit de begroting met een positief saldo van een kleine € 1,19 miljoen. De vermogenspositie van de gemeente Heemskerk is gezond en er is een ruime algemene reserve.