Documenten

Heemskerk met vertrouwen de corona-crisis uit

Het college heeft de begroting 2022-2025 vastgesteld. De raad buigt zich op 2 november over deze begroting. Ondanks een tekort van bijna 8 ton voor het jaar 2022, is de begroting meerjarig sluitend. Het eenmalig tekort kan goed worden opgevangen, omdat de financiële reserves (spaarpotten) van de gemeente goed op orde zijn. Het financiële perspectief voor Heemskerk is al met al gunstig. Het is de laatste begroting van dit college. Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Het is daarom niet vreemd dat er nu geen nieuwe, ingrijpende voorstellen in de begroting staan.

Alleen trendmatige verhoging belasting en heffingen

Goed nieuws is de 2,6 miljoen euro, die Heemskerk voor 2022 krijgt van het Rijk voor de extra kosten voor jeugdzorg. Verder ontvangt de gemeente wisselend over de komende jaren 1,1 tot 1,6 miljoen euro per jaar extra van het Rijk voor algemene uitgaven. Deze extra middelen en de al eerdere afgesproken bezuinigingen (de zogenoemde Taskforce) maken dat de gemeentelijke OZB met maar 1,5 % stijgt en de heffingen alleen trendmatig stijgen (1,75%). Kostendekkenheid blijft hierbij het uitgangspunt.

Extra geld voor programma Gezondheid en luchtkwaliteit

Het college trekt extra geld uit voor het programma Gezondheid en luchtkwaliteit. De luchtkwaliteit staat in onze regio zwaar onder druk door industrie, wegen, scheepvaart en nog meer. De recente gezondheidsonderzoeken van GGD en RIVM, in het bijzonder rond Tata Steel, hebben dat nog een keer bevestigd. De IJmondgemeenten hebben afgesproken samen op te trekken om een extra impuls te geven aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Het college trekt hiervoor bijna 100 duizend euro per jaar uit tot en met 2025.

Bestrijden onderwijsachterstanden en coronaherstelfonds

Via de Perspectiefnota van juni dit jaar was er al extra geld uitgetrokken voor het bestrijden van onderwijsachterstanden in het kader van de voorschoolse educatie (250 duizend euro per jaar). Het Rijk heeft extra budget gegeven voor de dekking hiervan. Ook was via de Perspectiefnota al extra geld beschikbaar gesteld voor een coronaherstelfonds, om collectieve initiatieven te financieren gericht op het maatschappelijke herstel van Heemskerk na de coronacrisis.    

Schuldhulpverlening, Sportpas en handhaving

Door nieuwe wettelijke taken is extra inzet voor Schuldhulpverlening nodig. Dit gaat om extra taken op het gebied van vroegsignalering, van advisering schuldenbewind en van schuldhulp bij de doelgroep ondernemers. Voor het voortzetten van de Sportpas is – onder voorbehoud van een positieve evaluatie in 2022 – alvast een structureel bedrag geraamd van rond de 50 duizend euro per jaar.

Ook de lang gekoesterde wens om de komende jaren extra energie te steken in handhaving, te beginnen in ons buitengebied, kan nu gehonoreerd worden. Dit gaat om 200 duizend euro per jaar.

Raad besluit op 2 november 2021 over begroting

De gemeenteraad besluit over de begroting tijdens de raadsvergadering van 2 november 2021. Deze vergadering begint om 16.00 uur. Voorafgaand daaraan bespreekt de raad de begroting tijdens een gezamenlijke commissievergadering op 26 oktober 2021 om 20.00 uur. Beide vergaderingen zijn via de livestream (www.heemskerk.nl) te volgen. Wilt u de hele begroting lezen? Dat kan hier (pdf, 5,10 MB)