Najaarsnota 2019: aandacht voor de toekomst

Het college presenteert de Najaarsnota 2019. Met de najaarsnota legt het college verantwoording af over de ontwikkeling en de uitvoering van de begroting na acht maanden van het lopende jaar. De financiële gevolgen van de afwijkingen geven een beeld van de mee- en tegenvallers, waarmee de gemeente rekening houdt.

Om gedurende het begrotingsjaar grip op de uitvoering van het beleid en de randvoorwaarden te houden legt het college tweemaal per jaar verantwoording af aan de raad. Dit doet het college met een bestuursrapportage die onderdeel is van de voor- en najaarsnota. In de bestuursrapportage wordt alleen gerapporteerd over afwijkingen, ofwel 'geen bericht is goed bericht'. Afwijkingen worden alleen gemeld wanneer deze van enige financiële omvang zijn of wanneer deze voor het gemeentebestuur van belang zijn.

Eindresultaat voor lopende jaar is 325.000 euro in de plus

Naast een aantal kleinere voordelen is de verkoop van het pand Kerklaan 1 een belangrijk incidenteel voordeel in 2019. Maar er zijn ook financiële nadelen benoemd. Deze hebben vooral effect op 2019. Het eindresultaat van de Najaarsnota 2019 voor het lopende jaar is € 325.000 in de plus.

Financiële situatie staat komende jaren onder druk

De resultaten van de Najaarsnota 2019 leiden tot bijstelling van de financiële situatie van de gemeente. Op dit moment zijn de verwachte resultaten voor 2019 en 2020 negatief en de verwachtingen voor de jaren erna moeten worden bijgesteld. De conclusie is dat de financiële situatie van Heemskerk onder druk staat voor de komende jaren. Daartegenover staat een solide reservepositie en stijgen de gemeentelijke heffingen met alleen de inflatie.

Opmaat Jaarrekening 2019

De najaarsnota is ook een opmaat voor de jaarrekening. De inschatting is dat de uitgaven binnen de begrote budgetten blijven en dat een aantal initiatieven uit het Coalitieakkoord dit jaar worden gerealiseerd. De gemeenteraad behandelt de Najaarsnota 2019 in openbare vergadering van 28 november aanstaande. Deze vergadering vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis en start om 20.00 uur.