Veranderingen in Apv Heemskerk

De Apv (Algemene plaatselijke verordening) van de gemeente Heemskerk wordt op een aantal onderdelen aangepast. De aanpassingen komen gedeeltelijk doordat er op juridisch gebied dingen zijn veranderd. Ook zijn veranderingen in beleid reden om de Apv aan te passen. De raad beslist uiteindelijk over de wijzigingen die nu zijn voorgesteld.

Gevaarlijke honden op eigen terrein

Er is een nieuw artikel in de Apv opgenomen om bijtincidenten met honden die loslopen op eigen terrein te voorkomen. De gemeente kan de eigenaar van een gevaarlijke hond verplichten om het dier een muilkorf om te doen als deze losloopt op privéterrein. Dit moet postbezorgers en koeriers beter beschermen als zij op privéterrein komen waar honden loslopen. De muilkorfplicht geldt niet als er bijvoorbeeld buiten het terrein een brievenbus staat of een mogelijkheid is om aan te bellen. Ook een omheining waardoor de hond het terrein niet af kan, is een maatregel die hieraan tegemoet komt.

Verruiming van mogelijkheid tot sluiten van gebouwen

Om bijvoorbeeld misstanden in verenigingsgebouwen en clubhuizen te voorkomen, is in de Apv een bevoegdheid opgenomen dat de burgemeester een gebouw tijdelijk kan sluiten. De burgemeester kan dit doen als er gevaar is voor de openbare orde, volksgezondheid of om overlast te beperken. Voorbeelden zijn het houden van wapens zonder vergunning, het hebben van gesloten goederen of als er discriminatie en uitbuiting plaatsvindt.

Verbod op parkeren in de berm

Op plaatsen waar geen reguliere parkeergelegenheid is, komt het voor dat de auto bijvoorbeeld in de berm wordt geparkeerd. Tot voor kort gold een parkeerverbod voor de weg ook voor de berm naast de weg. Om het ongewenst parkeren in te perken is een artikel aan de Apv toegevoegd. Als het parkeren in de berm ongewenst is bijvoorbeeld uit oogpunt van verkeersveiligheid, dan kan de gemeente hiertegen een verbod instellen.

Verruiming vergunningplicht voor collecteren

Collecteren voor liefdadigheid of een goed / ideëel doel kan allerlei verschillende vormen hebben. Voor het inzamelen van geld of goederen is een vergunning nodig. Dit gaat ook gelden voor collectes waarbij niet direct geld wordt ingezameld. Met de uitbreiding van de regels voor collecteren is ook voor het aangaan van een lidmaatschap van een bepaalde instelling of een donatie aan die instelling een vergunning nodig.

Ventverbod tijdens evenementen

Voor het verkopen van producten op straat zonder een vaste standplaats (ook wel venten genoemd) is geen vergunning nodig. Venten levert over het algemeen geen problemen op. Het venten met lachgas daarentegen, wat tijdens evenementen steeds vaker gebeurt, is ongewenst. Dit in verband met mogelijke gezondheidsrisico’s, ook in combinatie met alcoholgebruik. In de Apv komt daarom de mogelijkheid om venten tijdens een evenement, zoals de kermis, te verbieden in een aangewezen gebied. De Apv is na vaststelling door de raad in zijn geheel te bekijken op www.overheid.nl.