Bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. De Algemene wet bestuursrecht, of kortweg: de Awb, bepaalt de regels waar de gemeente zich aan moet houden bij het nemen van een besluit. In de Awb staan ook de regels voor het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit. Hieronder staan de belangrijkste regels voor het indienen van een bezwaar.

Stappen

 • Het bezwaar dat u maakt heet officieel een bezwaarschrift.
 • Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken nadat het besluit bekend is gemaakt, worden ingediend.
 • Een bezwaar kan schriftelijk worden ingediend. Of via DigiD op deze pagina.
 • Als het bezwaarschrift aan de wettelijke vereisten voldoet en op tijd is ingediend vragen wij of u een hoorzitting wenst.
 • Een hoorzitting kan gehouden worden door de commissie bezwaarschriften of door de gemeente zelf (ambtelijke afhandeling). Dit hangt af van het besluit waartegen bezwaar is gemaakt. In beginsel worden hoorzittingen nu digitaal gehouden. In bepaalde gevallen kan de hoorzitting telefonisch worden gehouden.
 • Wanneer u bent uitgenodigd voor een hoorzitting mag u zelf komen om uw bezwaar toe te lichten. Of u kunt iemand anders machtigen, dit hoeft geen advocaat te zijn. De machtiging moet u van tevoren opsturen of meenemen naar de zitting.
 • Als het gaat om een ambtelijke afhandeling, neemt de gemeente na de hoorzitting een beslissing over uw bezwaarschrift.
 • Anders brengt de commissie bezwaarschriften eerst een schriftelijk advies uit aan de gemeente. Daarna beslist de gemeente over uw bezwaarschrift.
 • Afhankelijk van de procedure krijgt u uiterlijk binnen 6 of 12 weken nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken een besluit op uw bezwaar. Voor het indienen van een bezwaarschrift heeft u 6 weken de tijd. Dus gerekend vanaf de datum dat de gemeente een besluit heeft genomen, krijgt u binnen 12 of 18 weken een beslissing.
 • Uw bezwaar zorgt er niet automatisch voor dat het besluit wordt uitgesteld. Het besluit geldig tot er een beslissing is genomen.
 • Dit kunt u voorkomen door een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank. In het besluit staat uitgelegd hoe dit moet.
Bezwaar maken tegen gemeentelijk besluit

U kunt ook schriftelijk bezwaar indienen, door een brief te sturen naar de gemeente. De brief bevat in ieder geval (in het Nederlands) het volgende:

 • Dagtekening (de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft).
 • Uw naam, telefoonnummer en adres.
 • De motivatie waarom u bezwaar maakt.
 • Een omschrijving van het besluit (bijvoorbeeld datum, kenmerk en het onderwerp). U kunt ook een kopie van het besluit toevoegen.
 • Uw handtekening.

Als organisatie (verenigingen, stichtingen en vennootschappen) kan er ook bezwaar worden gemaakt. Dan moet het bezwaarschrift ondertekend zijn door een of meer leden die daartoe bevoegd zijn. Wie dat is (zijn) kan blijken uit de statuten en het uittreksel van de Kamer van Koophandel. Stuur in dat geval een kopie van bijvoorbeeld de statuten mee met het bezwaarschrift.

Rechtstreeks beroep bij de rechter

In bepaalde gevallen kunt u de bezwaarschrift procedure overslaan en doet u rechtstreeks beroep bij de rechter. In het bezwaarschrift vraagt u aan het bestuursorgaan van de gemeente om in te stemmen met het beroep bij de rechter. Het bestuursorgaan accepteert dit verzoek als de zaak daarvoor geschikt is en stuurt het bezwaarschrift door aan de rechter. De rechter beslist of de zaak geschikt is voor rechtstreeks beroep.

Wanneer wel/geen bezwaar mogelijk?

Wel:

 • Een besluit van de gemeenteraad, burgemeester en wethouders of van de burgemeester.
 • Een besluit dat rechtstreeks nadelige gevolgen voor u heeft. De schade hoeft niet altijd financieel te zijn. Ook niet-materiĆ«le schade (bijvoorbeeld het uitzicht uit uw woonkamer) kan voor u aanleiding zijn om bezwaar te maken.

Niet:

 • Algemeen verbindende voorschriften (bijvoorbeeld een gemeentelijke verordening).
 • Beleidsregels (dit zijn regels die de gemeente toepast bij het nemen van een besluit, maar die niet in een wet of verordening staan).
 • Privaatrechtelijke besluiten (bijvoorbeeld een koopovereenkomst die de gemeente sluit).