Bedrijveninvesteringszone (BIZ)

Op verzoek van de ondernemers in het centrum van Heemskerk is er in 2016 een traject gestart voor het realiseren van een bedrijveninvesteringszone (BIZ). Een BIZ is een winkelgebied waarbinnen de ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving zoals het aanbrengen van feestverlichting, het organiseren van activiteiten en het promoten van het winkelcentrum. Alle gebruikers van de bedrijfspanden in het gebied betalen mee. Een BIZ wordt ingesteld voor een periode van vijf jaar. Voor het centrum van Heemskerk is per 1 januari 2017 een BIZ van kracht.

Met de oprichting van een BIZ in het centrum van Heemskerk is het bestaan van winkeliersvereniging HCW (Heemskerkse Centrum Winkeliers) overbodig geworden. De HCW is per 7 maart 2017 opgeheven.

BIZ heffing 2017 - 2021

De belasting wordt geheven naar een vast tarief van € 375,00 per jaar per object.

Wie is belastingplichtig?

De BIZ heffing wordt opgelegd aan de gebruiker van een onroerende zaak die is aan te merken als niet-woning. De belastingplicht wordt uitsluitend beoordeeld naar de situatie op 1 januari van het kalenderjaar. Bij tussentijdse wijziging of beëindiging van het gebruik van de onroerende zaak vindt geen restitutie plaats. Wanneer een gebruiker meerdere onroerende zaken in de BIZ-zone in gebruik heeft dan zal deze voor iedere onroerende zaak een aanslag ontvangen. Opzet is om die belastingobjecten uit te sluiten die weliswaar als niet-woning zijn aan te merken, maar waarin geen commerciële activiteiten plaatsvinden.
BIZ

Een BIZ is een winkelgebied waarbinnen de ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Alle gebruikers van de bedrijfspanden in het gebied betalen mee. Een BIZ wordt ingesteld voor een periode van vijf jaar. Voor het centrum van Heemskerk is per 1 januari 2017 een BIZ van kracht.

De gemeenteraad van Heemskerk heeft op 29 september 2016 de verordening op de heffing en de invordering van een Bedrijveninvesteringszone Centrum Heemskerk 2017 -2021 vastgesteld. De bijdrage wordt door de gemeente geheven als een belasting. De totale opbrengst van deze bijdrage wordt  ingezet om activiteiten te bekostigen die de leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit en/of de economische ontwikkeling bevorderen in het desbetreffende gebied. 

BIZ-verzoek De Trompet

De ondernemers van bedrijventerrein De Trompet hebben zich uitgesproken voor het instellen van een Bedrijveninvestreringszone. Op 13 februari 2018 maakte wethouder Marieke van Dijk de voorlopige uitslag bekend van de formele draagvlakmeting . Het college heeft de voorlopige uitslag vastgesteld en bekend gemaakt, en daarmee is per 1 januari 2018 de Bedrijveninvesteringszone De Trompet officieel ingesteld. De formele draagvlakmeting was het sluitstuk van het initiatief van gezamenlijke ondernemers, de Vereniging van Eigenaren De Trompet en bureau Parktrust om de BIZ te realiseren.

Een BIZ is een gebied waarbinnen de ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Door het instellen van een BIZ komen collectieve investeringen makkelijker van de grond, worden de lasten evenwichtiger verdeeld en levert een positieve bijdrage aan het lokale ondernemersklimaat. Alle eigenaren van de bedrijfspanden in het gebied betalen mee.

Energiebesparing bedrijven: wat moet en kan

In 2050 is Nederland aardgasvrij. De internationale en nationale overheid heeft besloten dat onze energievoorziening in 2050 volledig duurzaam moet zijn. Dat betekent dat we anders gaan werken en produceren. Ondernemers hebben een grote rol in deze energietransitie. Maar naast een verplichting biedt het ook kansen. Bekijk dit document voor meer informatie: