Vergaderingen van commissie en raad 2017

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Presentatie gegevensbescherming/ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit)
 6. Voorstel tot het vaststellen van de Gedragscodes integriteit raadsleden Heemskerk 2017 en de Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders Heemskerk 2017
 7. Voorstel tot het vaststellen van de Nota burgerparticipatie 2017 en de Verordening burgerparticipatie 2017
 8. Voorstel tot het vaststellen van de Najaarsnota 2017
 9. Mededelingen van de portefeuillehouder
 10. Verslag van de openbare vergadering van de commissie ABV van 19 september 2017
 11. Rondvraag en sluiting
Terug