Vergaderingen van commissie en raad 2017

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststelling agenda
 3. Spreekrecht
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Voorstel tot het vaststellen van de najaarsnota 2017
 6. Voorstel tot het intrekken Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Heemskerk 2010
 7. Brief over financiële situatie OEZA
 8. Vastgestelde jaar- en begrotingsstukken RAUM
 9. Memo eerste halfjaarrapportage IJmondWerkt!
 10. Statushouders
 11. Memo resultaten cliënt ervaringsonderzoek
 12. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 13. Verslag van de openbare vergadering van de commissie SDO van 20 september 2017
 14. Rondvraag en sluiting
Terug