Vergaderingen van commissie en raad 2017

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 6 april 2017
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Voorstel tot het aan wethouder F.J.A. Frowijn verlenen van ontheffing van het vereiste van ingezetenschap
 9. Voorstel tot het verlenen van eervol ontslag aan mevrouw O.A. Oort, extern lid van de Rekenkamercommissie
 10. Voorstel tot het vaststellen van de offerteaanvraag voor de aanbesteding van de accountantsdiensten
 11. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Heemskerk
 12. Toekomst van de IJmondsamenwerking
 13. Voorstel tot het benoemen van mevrouw A.M.L. van Diepen tot extern lid van de Rekenkamercommissie
 14. Voorstel tot het vaststellen van het Plan van Aanpak Toeristische marketing Heemskerk
 15. AFGEVOERD VAN DE AGENDA Voorstel tot het vaststellen van de onderzoeksresultaten van de deelopdracht 1 en het uitvoeren van deelopdracht 2 “Locatieonderzoek” en deelopdracht 3 “business case” van de bestuursopdracht “Onderzoek realiseren klein theater”
 16. Motie Salaris directeur HVC
 17. Krantenartikel van 29 april 2017 in het NHD, interview met raadslid dhr. Rozemeijer van Liberaal Heemskerk
Terug