Vergaderingen van commissie en raad 2017

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 30 november 2017
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van een Bedrijveninvesteringszone bedrijventerrein De Trompet Heemskerk 2018 – 2022
 9. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van een Bedrijveninvesteringszone Centrum Heemskerk 2018 (BIZ periode 2017 - 2021)
 10. Voorstel tot het verbeteren van de verkeersveiligheid rotondes
 11. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van leges gemeente Heemskerk 2018
 12. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen gemeente Heemskerk 2018
 13. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden gemeente Heemskerk 2018
 14. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van rechten wegens het gebruik van gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Heemskerk 2018
 15. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting gemeente Heemskerk 2018
 16. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting gemeente Heemskerk 2018
 17. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting gemeente Heemskerk 2018
 18. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing gemeente Heemskerk 2018
 19. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten gemeente Heemskerk 2018
 20. Voorstel tot het overnemen van de aanbeveling uit het rapport van de Rekenkamercommissie ‘Onderzoek overhead gemeente Heemskerk’
 21. Voorstel tot het instemmen met het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst Debora Bakelaan en omgeving met WOONopMAAT
 22. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Heemskerk 2018
 23. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Jeugdhulp gemeente Heemskerk 2018
 24. Voorstel tot het tot het vaststellen van de Beleidsnotitie "Vernieuwing (cliënten) participatie in de IJmond"
 25. Voorstel tot het instemmen met de zienswijze op de herziene begroting 2017-1 IJmond Werkt!
 26. Voorstel met betrekking tot de herziene primaire begroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 van IJmond Werkt!
 27. Motie Aansluiten bij Statiegeldalliantie
 28. Sluiting
Terug