Vergaderingen van commissie en raad 2017

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 5 oktober 2017
 7. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 2 en 9 november 2017 (Begroting 2018-2021)
 8. Lijst van ingekomen stukken
 9. Voorstel tot het intrekken van de Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Heemskerk 2010
 10. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening blijverslening gemeente Heemskerk 2018
 11. Burgerinitiatief ‘plaatsing speeltoestellen Jan van Scorelstraat/Carel van Manderstraat’
 12. Voorstel tot het vaststellen van de Gedragscodes integriteit raadsleden Heemskerk 2017 en de Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders Heemskerk 2017
 13. Voorstel tot het vaststellen van de Nota burgerparticipatie 2017 en de Verordening burgerparticipatie 2017
 14. Voorstel tot het vaststellen van de afwikkelingsexploitatie Broekpolder van de gemeenten Beverwijk en Heemskerk per 1 januari 2017
 15. Voorstel tot het vaststellen van de Najaarsnota 2017
 16. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening starterslening koopwoningen gemeente Heemskerk 2018
 17. Voorstel tot het vaststellen Nota uiterlijk bouwwerken Heemskerk 2017
 18. Motie Geluksroute van GroenLinks
 19. Sluiting
Terug