Vergaderingen van commissie en raad 2017

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 29 juni 2017 en 5 juli 2017
 7. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 6 juli 2017
 8. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 21 september 2017
 9. Lijst van ingekomen stukken
 10. Voorstel tot het aanstellen van een accountant
 11. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening afhandeling bezwaarschriften 2017
 12. Voorstel tot het vaststellen van het Parkeerbeleidsplan 2017 en opheffen van het parkeerfonds en het instellen van de bestemmingsreserve “Bereikbaarheid Centrumgebied”
 13. Voorstel tot het vaststellen van het Grondstoffenplan 2017-2020
 14. Voorstel tot het vaststellen van de Nota Activa en afschrijving 2017
 15. Voorstel tot het vaststellen van de Financiële Verordening 2017
 16. Voorstel tot bekostiging aansluiting bij Stichting RIJK
 17. Voorstel tot het vaststellen van de Rapportage herziene grondexploitaties met meerjarenprognose 2017-2020
 18. Voorstel tot het vaststellen van de Toerisme-recreatienota Heemskerk 2017
 19. Voorstel tot het vaststellen van het Verkeer- en Vervoerplan Heemskerk 2017
 20. Voorstel tot het doen van een investering voor aankoop gronden in De Maer
 21. Voorstel tot het benoemen van de heer R. Zaal tot lid van de raad van toezicht Stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond
 22. Voorstel tot het vaststellen van het Beleidsplan jeugd 2018-2021 'Opgroeien in de IJmond'
 23. Voorstel tot instemming met de uitwerking van het faciliteringsbeleid inzake accommodaties en subsidies
 24. Voorstel tot het vaststellen van de Nota burgerparticipatie 2017 en de Verordening burgerparticipatie 2017
 25. Voorstel tot het benoemen van plaatsvervangend griffiers
 26. Voorstel tot het vaststellen van de definitieve zienswijze op het eindrapport Plan MER Verbinding A8-A9
 27. Motie Hittestress
 28. Sluiting
Terug