Vergaderingen van commissie en raad 2017

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 9 maart 2017
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Voorstel tot het vaststellen van Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland IJmond gemeente Heemskerk 2017
 9. Voorstel tot het vaststellen van het gezamenlijk gemeentelijk rioleringsplan 2017-2021 "Verbinden met water" (GRP 2017-2021)
 10. Voorstel tot het vaststellen van de uitgangspunten en de procesgang rondom het opstellen van faciliteringsbeleid
 11. Motie Werkconferentie Burgerparticipatie
 12. Motie Parkeerplaatsen de Maer
 13. Motie Bestemmingsplan artikel gebouwen
 14. Motie Groene leges
Terug