Vergaderingen van commissie en raad 2017

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 1 juni 2017
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Voorstel tot het vaststellen van de Bestuursopdracht Regionale Cultuurvisie
 9. Voorstel tot het vaststellen van de Algemene plaatselijke verordening 2017
 10. Voorstel tot het vaststellen van de Partiële herziening BP Heemskerk Buitengebied 2015
 11. Voorstel tot het vaststellen van het Jaarverslag en -rekening 2016 van de gemeente Heemskerk
 12. Voorstel tot het vaststellen ontwikkelingsrichting Tolhek
 13. Voorstel tot het vaststellen van de Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Heemskerk Centrum 2017
 14. Voorstel tot het opheffen van de erfpachtconstructie deel woningbezit WOONopMAAT en het instellen van een bestemmingsreserve “Stedelijke vernieuwing” ten behoeve van kwaliteitsimpuls herontwikkelingsgebieden
 15. Motie zonnepanelen actie
Terug