Vergadering terugkijken (video on demand)

De raads- en commissievergaderingen van Heemskerk zijn live via de website te volgen. Heeft u een uitzending gemist of wilt u een stuk van de vergadering terug zien? Kies dan de gewenste vergadering en bekijk de video on demand vanaf het begin of via een specifiek agendapunt. Ook de documenten die tijdens de vergadering zijn besproken staan bij de video.

De video-opname van de raadsvergaderingen zijn sinds februari 2017 beschikbaar. In september 2017 is gestart met de raadscommissies.

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Voorstel tot inrichting van de Rekenkamer
 6. Voorstel indienen zienswijze op het risicoprofiel veiligheidsregio Kennemerland 2019-2022
 7. Voorstel tot het vaststellen van de Najaarsnota 2018
 8. Septembercirculaire 2018
 9. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 10. Vaststellen van het verslag van de openbare vergaderingen van de commissie ABF van 16 oktober 2018
 11. Rondvraag en sluiting
Terug