Vergadering terugkijken (video on demand)

De raads- en commissievergaderingen van Heemskerk zijn live via de website te volgen. Heeft u een uitzending gemist of wilt u een stuk van de vergadering terug zien? Kies dan de gewenste vergadering en bekijk de video on demand vanaf het begin of via een specifiek agendapunt. Ook de documenten die tijdens de vergadering zijn besproken staan bij de video.

De video-opname van de raadsvergaderingen zijn sinds februari 2017 beschikbaar. In september 2017 is gestart met de raadscommissies.

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Voorstel tot het vaststellen van de jaarrekeningen en het jaarverslag
 6. Voorstel tot het instemmen van de jaarstukken 2018, en de begroting 2020 gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Uitgeestermeer- en Alkmaardermeer/de Buitenlanden
 7. Voorstel tot het vaststellen van het integraal onderwijshuisvestingsplan 2019-2033
 8. Voorstel tot het goedkeuren van de fusie obs de Zilvermeeuw en obs de Kariboe
 9. Voorstel tot het onttrekken van budget uit bestemmingsreserve statushouders voor pilot Carrousel Integrale Inburgering
 10. I 2019/099: Uitvoeringsagenda Jeugd 2019
 11. I 2019/105 Raadsmemo Onderbrengen Veilig Thuis Kennemerland bij de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland
 12. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 13. Vaststellen van het verslag van de openbare vergaderingen van de commissie MME
 14. Rondvraag en sluiting
Terug