Vergadering terugkijken (video on demand)

De raads- en commissievergaderingen van Heemskerk zijn live via de website te volgen. Heeft u een uitzending gemist of wilt u een stuk van de vergadering terug zien? Kies dan de gewenste vergadering en bekijk de video on demand vanaf het begin of via een specifiek agendapunt. Ook de documenten die tijdens de vergadering zijn besproken staan bij de video.

De video-opname van de raadsvergaderingen zijn sinds februari 2017 beschikbaar. In september 2017 is gestart met de raadscommissies.

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Lange Termijnagenda
 6. Voorstel tot het vaststellen van de Najaarsnota 2019
 7. Voorstel tot het vaststellen van de effecten van de Septembercirculaire 2019
 8. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2020
 9. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van rechten wegens het gebruik van gemeentelijke begraafplaatsen 2020
 10. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting gemeente Heemskerk 2020
 11. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening rechtspositie Raads- en commissieleden 2019
 12. Algemene veiligheidssituatie
 13. 2019/234 Brief CDA fracties IJmond over het schrappen van agendapunten in de IJmondcommissie
 14. 2019/235 Raadsmemo septembercirculaire 2019
 15. 2019/239 Subsidieaanvraag Stichting 4 en 5 mei voor Vrijheidsmaaltijd

                  

 16. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 17. Vaststellen van het verslag van de openbare vergadering van de commissie ABF van 15 oktober 2019
 18. Rondvraag en sluiting
Terug