Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Termijnagenda
 6. 2020/026 Bericht regiegroep IJmond
 7. 2020/045 Memo Plan van aanpak Taskforce
 8. 2020/039 Concept agenda en bijlagen MRA Regiegroep van 3 april 2020
 9. 2020/041 Raadsmemo Decembercirculaire
 10. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 11. Vaststellen van het verslag van de openbare vergadering van de commissie ABF van 14 januari 2020
 12. Rondvraag en sluiting

Video van de openbare commissievergadering abf van 10 maart 2020

Terug