Agendapunten

  1. Opening en mededelingen
  2. Spreekrecht
  3. Vaststelling agenda
  4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
  5. Lange Termijnagenda
  6. Rekenkamer Heemskerk Jaarplan 2021 en Jaarverslag 2020
  7. Nota activa en afschrijving 2021
  8. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
  9. Vaststellen van het verslag van de openbare vergaderingen van de commissie ABF van 9 maart 2021
  10. Rondvraag en sluiting

Video van de openbare commissievergadering abf van 13 april 2021

Terug