Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Termijnagenda
 6. Voorstel tot het vaststellen van de Eerste wijziging van de Algemene plaatselijke verordening 2019
 7. Voorstel tot het vaststellen van de notitie Doorontwikkeling Burgerkracht
 8. I 2019/279 Raadsmemo vermogensplanning
 9. I 2019/285 Raadsmemo tarieven gemeentelijke begraafplaatsen ten opzichte van andere gemeenten
 10. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 11. Vaststellen van het verslag van de openbare vergadering van de commissie ABF van 3 december 2019
 12. Rondvraag en sluiting

Video van de openbare commissievergadering abf van 14 januari 2020

Terug