Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Termijn agenda
 6. Veiligheids- en coronabeleid (toezegging BM)
 7. Raadsmemo (2020/444) Beantwoording schriftelijke vragen amendementen begroting 2021-2024
 8. Motie VADO Brandweerkazerne
 9. Deelname Veiligheidsregio Kennemerland aan Werkgeversvereniging SamenwerkendeVeiligheidsregio’s
 10. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 11. Vaststellen van het verslag van de openbare vergaderingen van de commissie ABF van 1 december 2020
 12. Rondvraag en sluiting

Video van de openbare commissievergadering abf van 19 januari 2021

Terug