Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Termijn agenda
 6. Voorstel tot het vaststellen van de Bestuursrapportage 2020
 7. Voorstel inzake aanpassing van de IJmondsamenwerking
 8. Motie Externe inhuur
 9. Motie Onderzoek instellen bestemmingsreserve exploitatielasten
 10. Opschoonactie lijsten moties en toezeggingen
 11. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 12. Vaststellen van het verslag van de openbare vergaderingen van de commissie ABF van 9 juni 2020
 13. Rondvraag en sluiting

Video van de openbare commissievergadering abf van 8 september 2020

Terug