Agendapunten

  1. Opening en mededelingen
  2. Spreekrecht
  3. Vaststelling agenda
  4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
  5. Presentatie Organisatiewikkeling Heemskerk
  6. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
  7. Vaststellen van het Verslag van de openbare vergadering van de commissie ABF van 19 januari 2021
  8. Rondvraag en sluiting

Video van de openbare commissievergadering abf van 9 februari 2021

Terug