Agendapunten

  1. Opening en mededelingen
  2. Spreekrecht
  3. Vaststelling agenda
  4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
  5. Termijnagenda
  6. Voorstel tot het overnemen van de aanbevelingen uit het rapport van de Rekenkamer Digitale dienstverlening Heemskerk
  7. Voorstel tot het vaststellen van het Jaarverslag en Jaarrekening 2019
  8. Voorstel met betrekking tot de Jaarstukken 2019 en de Ontwerpprogrammabegroting 2021 van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)
  9. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
  10. Rondvraag en sluiting

Video van de openbare commissievergadering abf van 9 juni 2020

Terug