Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Termijnagenda
 6. Raadsvoorstel Visie Dienstverlening 2021 t/m 2024
 7. Raadsvoorstel Overdracht Brandweerkazerne aan VRK
 8. Raadsvoorstel Verordening Gegevensverstrekking Basisregistratie
 9. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 10. Vaststellen van het verslag van de openbare vergaderingen van de commissie ABF
 11. Rondvraag en sluiting

Video van de openbare commissievergadering abf van 9 maart 2021

Terug