Agendapunten

  1. Opening en mededelingen
  2. Spreekrecht
  3. Vaststelling agenda
  4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
  5. Nota huurprijsbeleid 2021-2024
  6. Zienswijze Kadernota 2022 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
  7. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
  8. Vaststellen van het verslag van de openbare vergadering van de commissie MME van 20 januari 2021
  9. Rondvraag en sluiting

Video van de openbare commissievergadering mme van 10 februari 2021

Terug