Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Termijnagenda
 6. Voorstel tot het vaststellen van het Jaarverslag en Jaarrekening 2019
 7. Voorstel tot vaststellen Jaarstukken 2019 en Begroting 2021 IJmond Werkt!
 8. Voorstel tot vaststellen Jaarstukken en begroting GR schoolverzuim en voortijdig
 9. Voorstel tot vaststellen Jaarstukken en begroting Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) en De Buitenlanden
 10. Voorstel tot herziening van de Bestemmingsreserve statushouders
 11. Actuele ontwikkelingen Kenter Jeugdzorg
 12. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 13. Rondvraag en sluiting

Video van de openbare commissievergadering mme van 10 juni 2020

Terug