Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Termijnagenda
 6. Verordening Beslistermijn Schuldhulpverlening
 7. Zienswijze Visie RAUM
 8. I 2021/036 Beleidskader subsidies
 9. I 2021/096 Concept verwervingsstrategie jeugdhulp
 10. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 11. Vaststellen van het verslag van de openbare vergaderingen van de commissie MME van 10 februari 2021
 12. Rondvraag en sluiting

Video van de openbare commissievergadering mme van 10 maart 2021

Terug