Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Termijnagenda
 6. Voorstel tot statutenwijziging Stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond (SOPOIJ)
 7. Voorstel tot voordracht van twee nieuwe leden raad van toezicht stichting OPO IJmond
 8. Voorstel tot het continueren van de pilot Carrousel Integrale Inburgering
 9. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 10. Vaststellen van het verslag van de openbare vergaderingen van de commissie MME van 5 februari 2020
 11. Rondvraag en sluiting

Video van de openbare commissievergadering mme van 11 maart 2020

Terug