Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Termijnagenda
 6. Brede discussie Participatiewet
 7. I 2019/287 Raadsmemo uitkomsten klanttevredenheidsonderzoeken Wmo- en leerlingenvervoer RegioRijder
 8. I 2019/316 Raadsmemo betreffende financiën IJmond werkt!
 9. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 10. Vaststellen van het verslag van de openbare vergaderingen van de commissie MME van 4 december 2019
 11. Rondvraag en sluiting

Video van de openbare commissievergadering mme van 15 januari 2020

Terug