Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Termijnagenda
 6. Raadsvoorstel Invest-MRA
 7. Wet inburgering 2021
 8. Integrale toegang Sociaal Domein
 9. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 10. Vaststellen van het verslag van de openbare vergaderingen van de commissie MME van 2 december 2020
 11. Rondvraag en sluiting

Video van de openbare commissievergadering mme van 20 januari 2021

Terug