Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Lange Termijnagenda
 6. Voorstel tot Subsidie Coronakosten MKB Heemskerk 2021
 7. Gemeentelijke Schuldhulpverlening: nadere afstemming en bepaling van beleid
 8. Raadsvoorstel Reactie voorstel transitiecommissie MRA
 9. I 2021/096 – Raadsmemo concept verwervingsstrategie jeugdhulp
 10. I 2021/097 – Raadsmemo Jaarverslag leerplicht 2019-2020
 11. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 12. Vaststellen van het verslag van de openbare vergaderingen van de commissie MME van 10 maart 2021
 13. Rondvraag en sluiting

Video van de openbare commissievergadering mme van 21 april 2021

Terug