Agendapunten

  1. Opening en mededelingen
  2. Spreekrecht
  3. Vaststelling agenda
  4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
  5. Termijnagenda
  6. I 2020/015 Raadsmemo ondernemerspeiling
  7. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
  8. Vaststellen van het verslag van de openbare vergaderingen van de commissie MME van 15 januari 2020
  9. Rondvraag en sluiting

Video van de openbare commissievergadering mme van 5 februari 2020

Terug