Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Termijnagenda
 6. Voorstel tot het vaststellen van de Bestuursrapportage 2020
 7. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Heemskerk oktober 2020
 8. Voorstel tot vaststelling van de Algemene subsidieverordening gemeente Heemskerk 2020
 9. Procesplanning Sociaal Domein
 10. Opschoonactie lijsten moties en toezeggingen
 11. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 12. Vaststellen van het verslag van de openbare vergaderingen van de commissie MME van 10 juni 2020
 13. Rondvraag en sluiting

Video van de openbare commissievergadering mme van 9 september 2020

Terug