Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Termijnagenda
 6. Voorstel tot het vaststellen van de Bestuursrapportage 2020
 7. Voorstel tot het weigeren van het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen Strengweg 20
 8. Voorstel tot het vaststellen van de Concept-RES Noord-Holland Zuid
 9. Voorstel inzake de Samenwerking Verbinding A8-A9
 10. Vaststellen van het verslag van de openbare vergaderingen van de commissie RWD van 11 juni 2020
 11. Rondvraag en sluiting

  232

Video van de openbare commissievergadering rwd van 10 september 2020

Terug