Agendapunten

  1. Opening en mededelingen
  2. Spreekrecht
  3. Vaststelling agenda
  4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
  5. Uitkomst haalbaarheidsonderzoek Eikenhof II
  6. Sturen op betaalbaar wonen: zelfbewoningsplicht en doelgroepenverordening
  7. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
  8. Vaststellen van het verslag van de openbare vergaderingen van de commissie RWD van 12 en 21 januari 2021
  9. Rondvraag en sluiting

Video van de openbare commissievergadering rwd van 11 februari 2021

Terug