Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Termijnagenda
 6. Voorstel tot het vaststellen van het Jaarverslag en Jaarrekening 2019
 7. Voorstel tot vaststellen Jaarstukken en begroting GR afvalschap IJmond - Zaanstreek
 8. Voorstel tot vaststellen Jaarstukken en begroting omgevingsdienst IJmond
 9. Voorstel tot vaststellen Jaarstukken en begroting ReinUnie
 10. Voorstel tot het weigeren van het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen Strengweg
 11. Burgerinitiatief Knarrenhof
 12. 2020/150 Raadsmemo beantwoorden schriftelijke vragen CDA inzake handhaving bouwtoezicht
 13. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 14. Vaststellen van het verslag van de openbare Raadsbrede Commissievergadering van 12 t/m 14 mei en 20 mei en verslag van de gezamenlijke commissie met gemeente Beverwijk van 20 mei
 15. Rondvraag en sluiting

Video van de openbare commissievergadering rwd van 11 juni 2020

Terug