Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Termijnagenda
 6. Klimaatadaptie
 7. Regionaal Woonakkoord IJmond – Zuid Kennemerland
 8. Huisvestingsverordening
 9. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 10. Vaststellen van het verslag van de openbare vergaderingen van de commissie RWD van 12 januari (herzien verslag), 4 februari, 11 februari en 4 maart 2021
 11. Rondvraag en sluiting

Video van de openbare commissievergadering rwd van 11 maart 2021

Terug